تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب برج همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

تعبیر خواب برج، به شخصیت، مقام والا و منزلت بزرگ اشاره دارد.

دیدن برج در خواب، نشانگر خوشبختی طولانی نیز میباشد. برج خیلی بلند، بیانگر عمر طولانی خواهد بود.
تعبیر برج نیمه خراب به معنی؛ از دست دادن شغل و کار میباشد. و تعبیر خواب برج ویران و شکسته، شخصیت خرد شده است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است. و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو قاضی صاحب تدبیر پادشاه است. و دیدن سرطان و عقرب و حوت، دیدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است.

اگر کسی حمل را به خواب دید، با مردی محتشم او را کاری افتد و حاجت او را روا کند. اگر ثور را بیند با مردی جاهل و نادان او را کاری افتد و حاجت او روا گردد.

اگر جوزا را بیند، با مردی فصیح کاری افتد و حاجتش روا شود. اگر سرطان را بیند، او را با مردی بی اصل کاری افتد و حاجتش روا شود و بزرگی و جاه یابد.

اگر سنبله را بیند، او را با مردی کشاروز و بی وفا کاری افتد و مرادش برنیاید. اگر میزان را بیند، او را با مردی قاضی کار افتد و هر وعده که دهد وفا کند.

اگرعقرب را بیند، او را با مردی دشمن یا زنی مفسد کاری افتد و او را زحمت رسد و غمگین گردد. اگر قوس را بیند، او را با مردی سالار مهتر کاری افتد و حاجت او روا شود و خلق او را دوست دارند.

اگر حوت را بیند، او را با مردی غریب ساده دل و نیک رای و مهربان و کم سخن کاری افتد. و حاجت او روا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تماشای برج از پائین احساس ضعف است. و چنانچه از پائین به برج مرتفعی نگاه می کنید، در مقابل شخصی که از شما قوی تر است، احساس ضعف و ناتوانی می کنید. و یارای مقابله با او را ندارید.

اگر از بالای برج به پائین نگاه کردید، گویای توفیقی است که به دست می آورید. توفیقی مهم که اهمیت آن را اندک اندک درک می کنید. و به تدریج آثارش در زندگی شما آشکار می گردد.

اگر در برج یا روی آن بودید، و یا احساس کردید برج به شما تعلق دارد، و آن برج شکسته و خرد شده بود، شخصیت شما خرد میشود.

اگر دیگری در برج شکسته بود او گرفتار مصیبتی می گردد، که بیش از زیان مالی به آبروی او لطمه وارد می آید.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید که از برج بالا می‌روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است.

اگر خواب ببینید که از برج پایین می‌آیید، و ناگهان برج ویران می‌گردد، بیانگر غم و اندوه است.

اگر فرد نیازمندی خواب ببیند که، از برج دیده‌بانی بالا می‌رود، بیانگر بهبودی در امور مالی است. و اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه‌ آن است که؛ برای موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد.

اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید، نشانه آن است که، تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید. و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

از یک برج بالامی روید : از بلاها و مصایب خود را می رهانید ولی پول از دست می دهید.

ازیک برج پائین می آئید : خواسته های شما برآورده نخواهند شد.

دیگران در یک برج هستند : یک غم بزرگ.

برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می کنید.

شلیک توپ از بالای یک برج : به شما خیانت میشود.

لیلا برایت می‌گوید :

تعبیر برج مراقبت در خواب، بیانگر بروز مشکلات است.

تعبیر  برج فرستنده، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx