تعبیر خواب برق

تعبیر خواب برق
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب برق به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب برق در خواب خزانه دار سلطان و پادشاه است برق، وعده کردن سلطان است به بدی و مرد طماع رابه طمع وی.
اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که دران خیر و خوبی باشد.
اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در ان سال نعمت فراخ به دست می آورد، خاصه که با برق باد آهسته است.
در سایت ما متیونید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب برق بر پنج وجه است

اول: خزانه دار پادشاه و سلطان

دوم: وعده بد و دورغ

سوم: تندى و سرزنش کردن

چهارم: رحمت

پنجم: راه راست و درست

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب برق بدین معناست که اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید
خوب است و خواب شما می‌گوید که وجودی مؤثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده‌اید نقشی مهم خواهید داشت.

برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست
و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند.
با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید.

اگر دیدید که برق جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید و نشتسه اید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید.
روی هم رفته دیدن برق نیکو  و خوب است مخصوصا اگر باعث روشنایی شود.
اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید،
مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد  و نشانه ان باشد که در آینده اتفاقات خوبی برایتان می افتدو گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب برق بدین معناست که اگر احساس کنید که برق شما را به شدت تکان می دهد
با خطری جدی روبرو خواهید شد.
تعبیر خواب دیدن سیم حاوی برق در خواب، نشانه آن است که دشمنان نقشه هایی که بر علیه شما کشیده بودند ولی شما با آنها مبارزه می کنید و شکستشان می دهید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها