تعبیر خواب بره

تعبیر خواب بره

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب بره همراه با تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب بره بسیار خوب و نیکو تعبیر شده است.

معبران بره سفید در خواب را، خیر و برکت تعبیر کرده اند.

دیدن صاحب بره ای شدن در خواب، اشاره به برخوردی جالب و سودبخش دارد.

تعبیر خواب بره سیاه، نشانگر عدم سازگاری با دیگران است.

تعبیر خواب بره تازه متولد شده، به معنی، آینده خطرناک است.

دیدن پوست بره در خواب، علامت آن است، که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد.

شنیدن صدای بره ها در خواب، علامت آن است،که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد.

تعبیر خواب بره مرده، نشانگر اندوه و پریشانی است.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است.

اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید.

اگربیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد.

اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن بره در خواب خیر و منفعت است. و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن.

اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن.

اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بره به خواب برچهار وجه است.

اول : فرزند

دوم : مال حلال

سوم : معیشت

چهارم : غم و اندوه.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است.

معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند. آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند.

برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند.

اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت.

اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود.

اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت .

اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود .

خوردن گوشت بره غم خوردن است.

داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است.

به هر حال دیدن بره در خواب خوب است. حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان آنست.

لوک اویتنهاو می گوید :

داشتن یک بره : دلداری، تسلی

بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور

بره را روی دوش بردن : خوشبختی

بدنبال آن جستجو کردن : رضایت

بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن.

کشتن بره : رحمت خدا

بره گمشده : همسر عابد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن بره مراد حاصل شود.

دیدن بره مال وهدیه بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند، علامت آن است. که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد.

اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند، علامت آن است. که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد.

اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است. نشانه آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد.

اگر در خواب بره ای گم کنید، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند. شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.

خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند، علامت آن است. که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست میابید.

خوردن گوشت با استخوان بره در خواب، نشانه آن است. که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد.

اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر میمکند علامت آن است. که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت.

اگر خواب ببینید گرگ بره ای را میدرد، علامت آن است. که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید.

اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است. که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید .

اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید، علامت آن است. که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد. با همه صداقت بی رحم خواهید بود.

اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند، نشانه آن است. که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

بره در چمنزار: آسایش و راحتی خیال.

بره میخرید: غافلگیر خواهید شد .

گوشت بره می خورید: اشک

بره می فروشید: خوشبختی

مالک تعدادی بره هستید: پول وتسلی خاطر

یک بره گمشده را پیدا می کنید: در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود.

بره ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید .

یک بره به کسی هدیه می کنید: عمرشما طولانی خواهد بود .

یک بره حمل می کنید: سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد.

روز عید گوشت بره می خورید: یک رفاقت طولانی

یک گله بره در چراگاه: ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد .

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx