تعبیر خواب برگ

تعبیر خواب برگ

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب برگ، این مطلب را دنبال کنید.

دیدن برگ در عالم خواب نشان دهنده بخش زنده وجود شماست. این بخش بر حسب رنگ برگ ها، آسیب پذیر میباشد و بخشی از احساسات و افکار را شامل میشود.
تعبیر خواب برگ بیانگری از شادی تازه تحقق یافته و بهبود در جنبه های متفاوت زندگی شماست.
در تعبیر دیگری از خواب برگ، میتوان به گذر زمان اشاره کرد. بستگی به رنگ و نوع برگ نیز دارد.
مثلا خواب برگ می تواند، دوره زمانی خاصی را تاکید کند و یا هشدار دهد.

در حالت کلی تعبیر خواب برگ را میتوان سمبل و نشانه ای از باوری و رشد در نظر گرفت.

در مرکز تعبیر خواب آنلاین ما خواب های شما را به صورت آنلاین تعبیر خواهیم کرد.

تعبیر خواب ابن سیرین

درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی.
اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.

جابر مغربی گوید :

برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو
برگ درختان میوه ترش ، دلیل بر خلق بد است.
درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان.
اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم عزیز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید .
اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آن است که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است، هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

لوک اویتنهاو می گوید :

برگ سبز : خوشبختی
برگ خشک : غم

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن برگ‌های تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اهدافتان است.
اگر در خواب ببینید که برگ درختان می‌ریزد. بیانگر ضرر مالی است.

نلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن برگ در خواب، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است.
2ـ دیدن برگهای خشک در خواب، نشانه آن است که احساسات شوم و نومیدانه، شما را در بر خواهد گرفت.
3ـ اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند. گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد.
4ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ریزش برگها : یک بیماری خطرناک

یک تاج ازشاخ و برگ : احترام و خوشبختی

برگ درخت انجیر : مردم به شما حسودی می کنند.

برگ می پزید : پول

برگ پخته می خورید : نفاق در خانواده.

شاخ و برگهای سبز : زندگی برای شما سلامتی و خوشی درپیش دارد.

برگهای خشک : 1- بیماری و ناکامی 2- افراد بدجنس شما را تهدید می کنند.

برگ مو : شما به خشم می آیید.

برگهای زرد شده : شادی

یک درخت پربرگ : واقعه مهمی رخ خواهد داد که بسیار به نفع شما خواهد بود.

برگهای سبز می چیند : پول

گلها درمیان برگها : دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند.

برگهای پلاسیده : اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است.

برگ می خورید : مشاجره

برگ ریزان پائیز : یک ناکامی در عشق

باد برگ درختان را می اندازد : یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد.

برگهای بسیار روی زمین : مشاجره با دوستان

برگهای شاخه ای که میوه ندارد : یک ازدواج خوشبخت

برگها زمین حیاط شما را پوشانده اند : به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت.

3 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

8 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
8
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx