تعبیر خواب بریان

تعبی خواب بریان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب  بریان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب بریان در خواب، خداوند سخن است و فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل بهتر از گوشت خام است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند بریان ازگوشت گوسفند خورد، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی بدست آورد
و مالی که حلال است و با دست و رنج خودش است(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید .)
اگربیند بریان از گوشت گاو خورد، دلیل که از ترس و بیم و بلا و گرفتاری ایمن شود.
اگر بیند بره بریان همی خورد، دلیل که ا و را مال و ثروتی کم و اندک حاصل شود ولی با این مال کم هم نیز قانع و راضی است.

و بعضی از معبران گفته اند خوردن بره پخته به خواب، دلیل آمدن پسری است و بدین معناست
که خداوند فرزندی به مشا می دهد.

جابر مغربی گوید:

تعبیر خواب بریان بدین معناست که اگر دید سر بره بریان می خورد،
دلیل که او از مهتری منفعت  و سود رسد.

اگر بیند مرغ بریان می خورد، دلیل که مال و ثروت و دارایی از جهت زنی به مکر و حیله  و فریبکاری به دست آورد.

اگر بیند ماهی بریان شده می خورد، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردی بزرگ پیوندد.
و با او هم صحبت شود.

اگر خداوند خواب مستور بود، ولی اگر مفسد است، دلیل بر رنج و غم و اندوه و ناراحتی در زندگی است
و بدین معناست که اتفاقاتی برایتان می افتد که ناراحت کننده است.
و دشمن و ماهی بریان کرده، چون تازه بود، بهتر از شور است و ماهی بزرگ بهتر از خورد بود
و دیدن بریان فروش به خواب، مردی است که به سبب وی دیگران فراخ روزی گردند. و به او روزی فراوانی می رسد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx