تعبیر خواب بریان

تعبی خواب بریان

فهرست مطالب

در اینجا میخواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب  بریان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب بریان در خواب، خداوند سخن است و فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل بهتر از گوشت خام است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند بریان ازگوشت گوسفند خورد، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی بدست آورد
و مالی که حلال است و با دست و رنج خودش است(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید .)
اگربیند بریان از گوشت گاو خورد، دلیل که از ترس و بیم و بلا و گرفتاری ایمن شود.
اگر بیند بره بریان همی خورد، دلیل که ا و را مال و ثروتی کم و اندک حاصل شود ولی با این مال کم هم نیز قانع و راضی است.

و بعضی از معبران گفته اند خوردن بره پخته به خواب، دلیل آمدن پسری است و بدین معناست
که خداوند فرزندی به مشا می دهد.

جابر مغربی گوید:

تعبیر خواب بریان بدین معناست که اگر دید سر بره بریان می خورد،
دلیل که او از مهتری منفعت  و سود رسد.

اگر بیند مرغ بریان می خورد، دلیل که مال و ثروت و دارایی از جهت زنی به مکر و حیله  و فریبکاری به دست آورد.

اگر بیند ماهی بریان شده می خورد، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردی بزرگ پیوندد.
و با او هم صحبت شود.

اگر خداوند خواب مستور بود، ولی اگر مفسد است، دلیل بر رنج و غم و اندوه و ناراحتی در زندگی است
و بدین معناست که اتفاقاتی برایتان می افتد که ناراحت کننده است.
و دشمن و ماهی بریان کرده، چون تازه بود، بهتر از شور است و ماهی بزرگ بهتر از خورد بود
و دیدن بریان فروش به خواب، مردی است که به سبب وی دیگران فراخ روزی گردند. و به او روزی فراوانی می رسد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx