تعبیر خواب بریدن پا

تعبیر خواب بریدن پا

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بریدن پا این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب بریدن پا بدین معناست که اگر دید او را پایش را بریدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام کند.
اگر کافری ببیند مسلمان شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر ببیند  که پایش بریده است ، دلیل که آن چیزها که گفتیم از گردن زننده به وی رسد. فی الجمله دیدن بریدن پا به خواب، درویشان را نیکو و توانگران را بد است.

بریدن پا در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند.
اگر بیند که پای راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

اگر کسی بیند پای او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و معبران گویند: بریدن خایه، دلیل کند در خواب بر پدر دختران، یعنی پس از وی او را دختران نباشد، زیرا که خایگاه، دلیل بر دختران کند.

آنلی بیتون میگوید

بریدن پا در خواب، بر ظلم و ستم به دیگران و خوردن حق آنها دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که پای کسی را می برند، به او ستم می کند و بریدن  پا تمام آن موجوداتی که سر بریدنشان جایز نیست، ظلم بر آنهاست.

اگر کسی غمگین باشد و در خواب ببیند که پایش  را می بُرند، غم و غصههایش برطرف می شود. و گرفتاری هایشان حل می شود
برید پای به زن گرفتن نیز، تعبیر می شود.

اگر کسی ببیند جانوری را پایش را می برد که بر زن دلالت دارد، مانند کبوتر یا هر جانور سفید و زیبایی، زن می گیرد.

اگر کسی ببیند که پای پدر یا مادرش را می برد، حق آنها را پایمال می کند.

دیدن پای بریده شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می‌دهید در انزوا زندگی کنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بریدن را مشاهده کنید.)

کارل یونگ میگوید

دیدن پای بریده شده در خواب، نشانه آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و فردی از زندگیتان بیرون می رود
و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد.

اگرخواب ببینید پای شما جدا شده است ، نشانه شکست و نا امییدی  در کار و مغلوب شدن است .

اگرخواب ببینید پایتان بریده است و خون از پای بریده جاری است  نشانه تبعید و مرگ است . و نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد و اتفاقات بدی برایتان می افتد

اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌برید، نشانه‌ی شنیدن اخبار ناخوشایند است. و بدین معناست که  فردی آرامش زندگی شما را از دست می دهد

اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می‌کنید، مثلا پای او یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید.

اگر در خواب انگشتان پای خود را بریده شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد. و دیگران به شما تهمت می زنند

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx