تعبیر خواب بریدن

تعبیر خواب بریدن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بریدن این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب بریدن  بدین معناست که اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌برید،نشانه‌ی شنیدن اخبار ناخوشایند است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می‌کنید، یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید.و نمتوانید ان کار را انجام دهید

بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد
به گفته بعضی از معبران نشانه این است که جاه و منزلت او کم می‌شود و نزد مردم بی ارزش می شود و به او بی احترامی میکنند  و توجهی ندارند

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند خایه او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و به او صدمه وارد می کند و او را آسیب می زند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

معبران  غربی می گویند:

بریدن انگشت، دلیل کند در خواب بر پدر دختران، یعنی پس از وی او را دختران نباشد، زیرا که خایگاه، دلیل بر دختران کند. و نشانه بروز مشکلات و گرفتاری ها در زندگی است.

 بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.
آنلی بیتون میگوید:
دیدن دست بریده شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات و عواطف شما نخواهند شد
و شما ترجیح می‌دهید در انزوا زندگی کنید.

دیدن پای بریده شده در خواب، نشانه آن است که دوست باارزشی و مهربانی را از دست خواهید داد
و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد.و آرامش شما از بین می رود و خبر های بدی به شما می رسد و شما افرژسدگی خواهید گرفت
دیدن بریدن با قیچی نشانه این است که فقیر می شوید و به دیگران نیاز پیدا میکنید تا به شما کمک کنند

اگر در خواب انگشتان خود را بریده شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد. و دیگران به شما تهمت می زنند

در کتاب سرزمین رویاه امده

 اگر در خواب ببیند که انگشت شما را می‌برند نشانه این است که دوستتان را از دست می‌دهید
و اتفاقات بدی برایتان می افتد  و ممکن است که اقوام را هم از دست بدهید.

اگر در خواب ببینید که انگشت فرزندتان بریده شده است نشانه این رزق و روزی از شما گرفته می شود
و خبر های بدی به شما می رسد که باعث ناراحتیتان می شود

اگر در خواب ببیند که سر شما را بریده اند نشانه این است که اگر همسر دارید همسرتان به شما خیانت می کند
و شما را ترک میکند و این باعث عذاب شما می شود

اگر در خواب سر بریده همسرتان را ببیند نشانه این است
که یکی از عزیزان و یا اقوام همسر خود را از دست می دهید و خبر های بدی به شما می رسد که بسیار ناراحت کننده خواهد بود و باعث افسردگی شما و خانوادتان می شود

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx