تعبیر خواب بساط

تعبیر خواب بساط

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بساط این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب بساط بدان که بساط در خواب شادروان بود. اگر بیند که بساطی بگسترد وبر وی نشسته است،نشانه این است که در زندگیش اتفاقی می افتد که باعث خوشحالی اش می شود و طول عمرش زیاد می شود و در زندگی خوشی می بیند
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که بساط لباس پهن کرده اید و می فروشید نشانه این است که به قدرت می رسید و دیگران شما را ارزشمند محسوب می کنند وبه شما احترام می گذارند و به شما خدمت می کنند.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ و وسیع، دلیل که نعمت و مال و ثروت او بسیار شود،خاصه که گسترده بیند.
اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید و به او داد، دلیل که در مال او نقصان شود.
اگر بدید که بساط او بسوخت و آتش گرفت، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود و اتفاقات بدی برایش می افتد و ناراحت می شود و نیز ممکن است باعث افسردگی فرد شود.

تعبیر خواب بساط بدین معناست که اگر در خواب ببینید که فردی بساط میوه راه انداخته است نشانه این است که از سوی خداوند به شما نعمت می رسد و شما نیز بهره مند می شویبد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب میوه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بساط در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود.

اول: عز و جاه و مقام و منزلت

دوم: بزرگی و رفعت و نعمت

سوم: مرتبت.

چهارم: مال و ثروت و دارایی

پنجم: عمر دراز و طولانی

ششم: ثنا به قدر بزرگی و عظمت آن.

اگر ببیند فروشنده بساط قیمت آن را گرفت ، تعبیرش بر خلاف موارد بالا است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx