تعبیر خواب بلبل

تعبیر خواب بلبل

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب بلبل همراه با تعبیرک بمانید.

خواب ها نماد و سمبل هستند نماد هایی که ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

تعبیر خواب بلبل بیانگر فرزند است. یا با ارزش ترین چیزی است، که بیننده خواب به آن دلبستگی و پیوند عاطفی دارد.

همچنین تعبیر خواب بلبل، به معنی وجود آرامش در زندگی نیز معنا میدهد. بطور کلی دیدن بلبل در خواب تعابیر بدی ندارد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب بلبلی ببنید در واقع به معنای فرزند یا غلامی است

شنیدن صدای خوب بلبل در خواب تعبیرش خبر های خوب برای شماست

اگر بیند بلبلی بپرید، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد.

اگر بیند بلبل در دست او بمرد، دلیل که فزرند یا غلامش بمیرد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند بلبلان بسیار داشت، دلیل که به قدر آن غلامان بخرد.

اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آن ها بخورد، دلیل که از غلامان میراث یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس میخواند و از این چوب روی چوب دیگر می جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد.

اگر صدای بلبل را در خواب می شنوید لیکن خود بلبل را نمی بینید و نمی دانید آن صدا از کجا به گوش میرسد بی تردید خبری خوش به شما میرسد.

چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می خورید. و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می گوید.

روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست.

هانس کورت می‌گوید :

مشاهده ی بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است.

شنیدن صدای دلنواز بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگی خوب و رسیدن به مقام‌های بالای اجتماع است.

اگر خواب ببینید که در باغی هستید و یک بلبل می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که با افراد ثروتمندی همنشین می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید، نشانه زندگی در محیط هایی سالم و دلپذیر است. و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است.

دیدن بلبل در خواب، علامت پیروزی و سعادت است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بلبل : معشوقتان همینجا شما را رها میکند.
به صدای بلبل در شب گوش میدهید : یک دوره بسیار خوب شروع میشود.
تعدادی بلبل چهچهه می زنند : اگر بیمار باشید سلامتی کامل خود را باز می یابید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx