تعبیر خواب بلوط

تعبیر خواب بلوط
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بلوط همراه تعبیرک بمانید.

خواب ها نماد و سمبل هستند نماد هایی که ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

بلوط میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد. و چند نسل میتواند از برگ آن استفاده کنند.

تعبیر خواب بلوط، مال و نعمت تعبیر شده. و همچنین کامجویی دشوار نیز است. از آن نوع کامجویی و کامروایی ها که به ناخشنودی و تلخی می انجامد!

تعبیر خواب بلوط، نمادی از قدرت و نیرو و ثروت میباشد. خورن بلوط در خواب نشانه، موفقیت همراه با تلاش و سختی است.

دیدن درخت بلوط در خواب؛ نشانه مال حلال و خوشبختی میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب از دسترسی آسان تر، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن بلوط در خواب، روزی حلال است. به قدر خورده بود.

اگر بیند درخانه وی انبان های بلوط بود، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود. چون داند که آن بلوط ملک وی است.

اگر بلوط در خانه دیگران بود، دلیل که مردمان پیش او امانت ها نهند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بلوط در خواب بر سه وجه باشد.

اول : روزی حلال

دوم : منفعت

سوم : معیشت نیکو.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر بیننده خواب مصرف کننده معمولی بلوط باشد خواب او چندان قابل تفسیر و تعبیر نسیت. زیرا با اندیشه های روزانه او کلی فرق ندارد و چه بسا که می تواند دنباله فکر و خیال روزانه او باشد.

اگر بیننده خواب مصرف کننده بلوط نباشد و به ندرت بلوط را می بیند یا فقط نامش را در کتاب ها و نوشته ها می خواند خواب او گویای خیلی چیزها است. از جمله همان کامجوئی دشوار.

اگر بلوط می خورید نفعی عایدتان می شود و سودی می برید.اگر کاسب هستید در کسب سود می برید. و چنان چه اداری و کارمند هستید در کار مربوط به خودتان ترقی می کنید. و به جاه و مقام می رسید.

اگر به جایی در خواب رسیدید که دیدید مقداری بلوط روی زمین پراکنده موردی پیش می آید که با وضع شوریده مالی روبه رو می شوید. ممکن است به شما تعلق نداشته باشد اما تدبیر و تنظیم کار را از شما می خواهند.

چنانچه در خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال دار میشوید و احتمالا یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آن ها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند. مثل آن درخت تناور و پربار می شود که شما از آن بهره مند می گردید. و در سایه اش به تنعم و رفاه می رسید.

اگر بلوط بسیار یا اندک دیدید که به شما تعلق نداشت و در خواب احساس کردید که مال شما نیست کسی چیزی نزد شما امانت می نهد و این چیز بیشتر می تواند پول باشد.

دور ریختن بلوط یا کندن درخت آن از ریشه خوب نیست. و بیننده چنین خوابی باید منتظر یک زیان مالی بزرگ باشد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که در جستوجوی درخت بلوط هستید، بیانگر آن است که برای رهایی از مشکلات، کوشش زیادی می‌کنید.

اگر در خواب ببینید که از درخت بلوط می‌افتید، نشانه‌ی آن است که فرصت خوبی را از دست می‌دهید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها