تعبیر خواب بنایی کردن

تعبیر خواب بنایی کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بنایی کردن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب بنایی کردن بدین معناست که اگر کسی ببیند بنیاد و پایۀ نویی گذاشت
به اندازۀ آن از خاص و عام فایده می بیند
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر دید در جای مجهول و ناشناسی که نمی داند برای کیست بنایی کرد
نشانه این است که در امور دین و دنیایش خراب و تباه است.

اگر ببیند که در زمین و ملک خود بنایی کرد نشانه این است که  فایده و روزی حلال  و پاک به دست می آورد .

اگر در خواب ببینید که در آپارتمانی بنایی می کنید نشانه این است که خبر های خوشایندی به شما می رسد.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آپارتمان را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اگر کسی در خواب ببیند شهری بنا کرد نشانه این است که  گروهی از مردم را در پناه خود می گیرد

اگر ببیند  در کوشکی در قصر کوچکی بنایی کرد نشانه این است که  به کار دنیا مشغول می شود.

اگر ببیند خانه ای بنا کرد و آن را خودش بنایی کرد و در آن نشست
نشانه آن است که  انعام ها و خیر هایی می بیند.

اگر ببیند مسجدی را بنایی کرد، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب بنایی کردن بدین معناست که اگر ببیند با گچ و آجر پایه و بنیاد گذاشت مالش را از حرام به دست می آورد

اگر ببیند در هوا از خشت خام بنایی گذاشت  نشانه این است که در کار دین همتش بلند و عالی می شود

اگر ببیند بنیاد دیوار را از آجر گذاشت و آن را بنایی کرد  و بالا آورد نشانه مغرور و فریفتۀ آرزوها و امور دنیا است

اگر ببیند بنایی  کرد و مزد گرفت نشانه این است که  منفعت می یابد

اگر ببیند از آجر پایه چید و بالا آورد از پادشاه منفعت می برد

اگر ببیند از خشت و گل پایه چید و بالا آورد از مردم عامه منفعت به او می رسد .

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx