تعبیر خواب بند

تعبیر خواب بند
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب بند به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب بند بدین معناست که اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب بند بدین معناست که اگر بند چوبین برپای خود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالی.
اگر این کس در سفر بود،  نشانه این است که به تندرستی و به سلامت بازآید.
اگر دید بند گردنش از سیم بود، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است و نشانه این است که سختی می بیند

اگردید که بندش از زربود،  نشانه این است که رنج و زحمتش از جهت ثروت و مال بود.
اگر بیند بندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود

اگر بیند بند از پای او برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی ورها یابد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)
اگر بر پای خود بند نهاده بیند، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر پای خود را به رسن بسته بیند، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد

اگر امیر بیند که بر پای خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند.
اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت  و خوشیختی یابد.
اگر بیند چهار بند در پای داشت، دلیل است که چهار پسر یابد. و اتفاقات بسیار خوبی برایش می افتد که خوشحال کننده است
اگر بیند بند از پای او برداشته اند، دلیل که از غم ها و ناراحتی ها و رنج ها فرج  و گشایش یابد.
اگر امیری بیند که پای او در بند و زنجیر بود، دلیل است که او را از ترسایان منفعت وسود  رسد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx