تعبیر خواب بوتیمار

تعبیر خواب بوتیمار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بوتیمار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب بوتیمار به خواب، روزی است. اگر بیند بوتیمار رابگرفت، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد.
اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وی بخورد، دلیل که به قدر آن از مال زن بخورد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی گوید:

بوتیمار درخواب نشانه عظمت و  بزرگی است. اگر بیند بوتیمار را بگرفت و به خانه آورد،
دلیل که از خویشان خود زنی خواهد و از او منفعت و سود یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار دیگر می رود.

دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دست ها به ما می رسد.

چنان چه مسافر یا گمشده ای داشته باشیم و در خواب بوتیمار ببینیم از مسافر کردن یا گمشده، خبر می رسد( در صورت تمایل میتوایند تعبیر خواب مسافر کردن را مشاهده کنید.)
ضمنا بوتیمار در خواب  نشانه امید و دل خوشی است و چنان چه ندانید مرغی که در خواب دیده اید
بوتیمار است حکم مرغان دریائی دیگر را دارد و تعبیرش تعبیر همان ماهی خواران است.

نزدیک شدن به بوتیمار که یک مرغ وحشی است در بیداری میسر نیست لذا در خواب بر آورده شدن آرزوهای دشوار به صورت نزدیک شده و گرفتن بوتیمار شکل می گیرد

و چنان چه در خواب دیدید بوتیماری را گرفتید یا نوازش کردید
نشانه این است که به یکی از آرزوهای خود می رسید.آرزوئی که فکر می کنید هرگز بر آورده نمی شود.

شکار و کشتن بوتیمار  نشانه گرفتاری و غصه و اندوه است.

کشتن بوتیمار از بین بردن شانسی است که داریم و چنان چه مشاهده کنیم که با تفنگ یا وسیله دیگری بوتیمار را زدیم و کشتیم به دست خویش موقعیت مناسبی را از بین می بریم و بعد در اندیشه از دست دادن آن غصه می خوریم.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx