تعبیر خواب بوریا

تعبیر خواب بوریا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب بوریا به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب بوریا در خواب نشانه سود و  منفعت است.اگر در خواب دیدید که بوریائی بافته اید یا مشغولبافتن آن هستید
نشانه این است که سر رشته کاری به دست شما می افتد
که شرافتمندانه است وصبوری و تحمل و پشتکار می خواهدو این خوابی است نیکو.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستاندعوت می کند

تعبیبر خواب بوریا فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است.

بوریادر خواب نشانه صبوری و بردباری و شکیبایی است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش بوریا شکلمی گیرد
و به هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مسکنت نیست.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب بوریا در گذشته نقشد دگری در زندگی ما داشتکه احتمالا می توانست نماینده نداری و ضعف مالی و. بی پولی صاحب آن باشد

ولی حالال بوریا این نقش را ندارد و همان طور که گفته شد چیزهائیکه در خواب می بینیم حکم کلی ندارند
و با برداشتی که ما از آن ها داریم تعابیرشانمتفاوت می شود.از جمله چیز ها همین بوریا است.

اگر در خواب دیدید که بوریائی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستید
نشانه این است که سر رشته کاریبه دست شما می افتد که شرافتمندانه و خوب است و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بافتن را مشاهده کنید.)
و این خوابی است نیکو.

آنلی بیتون میگوید

اگر دیدید که بر بوریا نشسته و خوابیده اید می توانید مطمئن باشید
که در آینده نزدیک امنیت و آرامش  و آسایش و خوشی خواهید یافت و کسی معترض شما نخواهدبود
و بخصوص در کارهائی که دارید باقی خواهید ماند و چنان چه از آن کار هر چه هستن راضی هستید بهبود خواهید یافت.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx