تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بوقلمون این مطلب ر ا دنبال کنید.

تعبیر خواب بوقلمون در خواب، علامت ان است که از حرفه و کار خود منفعت و سودی بسیار به دست خواهید آورد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می‌برید ؛ علامت ان است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.

دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ؛ علامت ان است که به تنگدستی  و فقیری دچار خواهید شد ؛ و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد که بسیار سخت خواهد بود.

خوردن گوشت بوقلمون در خواب ؛ علامت ان است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست و روز های خوبی را در پیش دارید.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ؛ علامت ان است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید و معروف می شوید.

اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون بطرف انها  با تفگ تیراندازی میکنید
علامت ان است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروت ودارایی به چنگ می آورید.زیرا دیدن تفک در خواب نشانه پول و ثروت است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب تنفگ را مشاهده کنید.)

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب بوقلمون بین معناست که اگر در خواب ببینید که یک بوقلمون دارید نشانه این است که برای کشاورزان یک محصول فراوان و عالی است.

اگر در خواب ببینید که یک بوقلمون دارید و یک بوقلمون را می‌کشید نشانه بیوفائی و خیانت است.

اگر در خواب ببینید که یک بوقلمون دارید و بوقلمون می خرید
نشانه این است که منتظره واقعه و اتفاق بسیار خوشایندی باشید.

اگر در خواب ببینید که یک بوقلمون میخورید
نشانه این است که  یک شادی بزرگ در زندگیتان به وجود می آید که باعث خوب شدن حالتان می شود

اگر در خواب ببینید که  پرهای بوقلمون را می‌کنید
نشانه این است که دچار افسردگی عصبی خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که یک بوقلمون دارید و یک بوقلمون را سرخ می‌کنید
نشانه این است که  دردسری از طرف دوستانتان .به شما می رسد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx