تعبیر خواب بوق زدن

تعبیر خواب بوق زدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بوق زدن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت و فریب است. ممکن است در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم.
در مورد اول خواب ما گویای این است که کاری نیرنگ آمیز و بد می کنیم.
هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب وبد باقی می گذارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب بوق زدن  بدین معناست که اگر کسی به خواب دیدکه بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست.
دلیل که مردم را از راز خود با خبر میکنید.
اگر بیند بوق می زند، دلیل که در میان مهتران دروغ  می گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند یعنی به دورغ قسم می خورد و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید بچه ها بوق می زنند ، علامت آن است که در محیط خانواده شما همواره تفاهم حکمفرماست .
اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج و عروسی او در چه زمان خواهد بود .
تعبیر خواب دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانه وقوع مرگ یا تصادف یا یک اتفاق ناگوار  است .
تعبیر خواب شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی و خوشحالی شما می گردد.

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب ببینید که دیگران بوق می زنند نشانه آن است که به شما خیانت می شود.

اگردر خواب ببینید که در یک بوق شکار میدمید نشانه آن است که پر گوئی ها و بد گویی های دیگران باعث ناراحتی و افسردگی شما می شود .

اگر در خواب ببینید که بچه ها بوق می زنند نشانه شادی در زندیگتان است.

اگر در خواب ببینید که سربازان بوق می زنند نشانه آن است که خطر در روابط خانوادگیتان در کمین است.

اگر در خواب ببینید که صدای بوق می شنوید نشانه ان است که  خبرهای خوش و غیره منتظره می شنوید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx