تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب بیابان همراه با تعبیرک بمانید تا انتهای مطلب.

تعبیر خواب به عنوان معنادهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب بیابان به، قسمت و روزی تعبیر شده است. بیابان در خواب سطح انتظار و توقعی که از دنیا داریم را نشان میدهد. و این دقیقا متناسب با بزرگی و وسعت بیابان است.

اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان هست، به این معنی است که از سختی ها نجات می یابد. رهایی بعد از سختی ها، توبه از گناهان، سود بعد از زیان و سلامتی بعد از بیماری صعب العلاج ازجمله تعابیری است که برای دیدن بیابان در خواب آمده است.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

حضرت دانیال گوید :

بیابان در خواب قسمت و روزی است. به قدر بزرگی و فراخی آن.

اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد.

اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود.

اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمند گردد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.

اول : روزی و قسمت

دوم : حیرت و سرگشتی

سوم : عناد و رنج

چهارم : بیم و خطر و هلاک ، مگر از وی زود بیرون آید.

در مورد رویای بیابان چنانچه زود از آن خارج شد، تعبیر چندان ناخوشایند نیست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا ناهموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.

معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است.

بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است. که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.

اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار میگیرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در بیابان سفر میکنید : غم و خجالت به همراه شما سفر میکند.

در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید : دوستان به شما خیانت میکنند.

به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید : هماهنگی دربین دوستان

دیگران در بیابان سفر میکنند : گرفتاری و دردسر

خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی : یک جشن در خانه شما برپا خواهد شد.

یک قطعه زمین خشک و بایر : از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی میکنند : یک کار سخت در انتظار شماست.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx