تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بیماری همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب بیماری خوب نمی باشد. در واقع ترس و نگرانی های ما را نسبت به آینده بازگو میکند!

در اصل بیماری در خواب، ناخوداگاه ما هستند. و همچنین هشداری است، برای مشکلاتی که با آن ها درگیر هستیم.

تعبیر خواب بیماری سخت و مرگبار نشانه بسیار بدی میباشد. و از غم و اندوه های سختی خبر میدهد. دیدن عیادت کردن از بیمار درخواب، نشانه خیلی خوبی است.

دیدن خواب بیماری مسری، به هیچ وجه خوب نیست! به روابط ناپایدار و نزاع و درگیری اشاره می کند. چنانچه در خواب دیدید که کودکی بیمار شده است، تعبیر بسیار بدی دارد. و یکی از نزدیکانتان بزودی جان خود را از دست میدهد.

تعبیر خواب شفا پیدا کردن بعد از یک بیماری، نشانگر برطرف شدن مشکلات و رهایی از آنان است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است. و گفتار او را مردم به نفاق است. و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.

اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد.

اما اگر بیند که با مردمان مجالست میکرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد.

بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند. و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

جابر مغربی گوید :

بیماری های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت ها.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اگر کسی بیند که بیمار است. و از علت بیماری می نالید، دلیل که از غم ایمن شود.

اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ.

اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج میبرد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند.

چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است. و با کسی حرف نمی زند بیمار میشود و بیماری او طولانی می گردد. ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد.

اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند.

لوک اویتنهاو می گوید :

بیماری : کسب ثروت از راه های کثیف.
پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانوادة شماست.

اگر خواب ببینید بیمار شده اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید، علامت آن است که وظایف ناخوشایند، قوای روحی شما را تحلیل میبرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیمار هستید : ناکامی در عشق

بچه ها بیمار هستند : خوشبختی و تسلی خاطر

بستگان بیمار هستند : بدبختی

دشمنان بیمار هستند : یک وسوسة بزرگ که برای شما ابدا خوشایند نخواهد بود.

از بیماران عیادت می کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید.

یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است : او ناامید است.

نامزد یا دوستتان بیمار است : ازیک خوشی صرفنظر می کنید.

اشخاص دیگر بیمار هستند : یکنفر که شما او را می شناسید به زندان می رود.

تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی

شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما را لوس میکند .

بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید.

شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx