تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب بینی همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب بینی، نشانگر ثروت زیاد و بهبودی اوضاع زندگی میباشد.

در کتاب تفسیر رویا آمده است که؛ تعبیر خواب بینی نشان دهنده کنجکاوی است. و میتواند نمادی از آلت مردانه هم باشد.

دیدن افتادن بینی در عالم خواب؛ بیماری و عذاب تعبیر شده است. تعبیر خواب خونریزی بینی بر مشکلات سخت مالی دلالت دارد. دیدن مو بینی در خواب بیانگر، پیشرفت های عالی در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب بینی شکسته، نشانه ضعف در محافظت از خود میباشد. دیدن بینی قرمز در خواب هم، نشانه بیماری است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

حضرت دانیال گوید :

بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است. و هر زیان و نقصان که در وی بیند، دلیل قدر وجاه بیننده است.

اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن.

اگر بیند که بینی او افتاده بود، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد.

اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود.

اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود، دلیل که ازمهتری منفعت یابد.

اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد، چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندی آید.

اگر بیند که بینی او سوراخ شده است. و مهار در بینی او کرده اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد.

اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وی بسته شود.

اگر بیند سخن در بینی میگوید، دلیل که دولتش زایل شود.

اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل ک او را زیانی افتد.

جابر مغربی گوید :

اگر کسی در خواب بیند که از بینی او خون می آید، دلیل که مال بسیار یابد. اگر خون به بینی شد، دلیل که مالش برود.

اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود.

اگر بیند که سر بینی او بریده است، دلیل که فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود.

اگر کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی او شد، دلیل بر خشم و نیکی است.

اگر بیند که خون از بینی او بیرون آمد، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید، دلیل که مالی حرام به وی رسد.

اگر بیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود.

اگر بیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد.

اگر بیند بینی او بر زمین افتاد، دلیل که او را دختری رسد.

اگر بیند بینی خود را همی شست، دلیل که مردی زن او را بفریبد.

اگر بیند که از بینی وی مرغی بیرون آمد، دلیل که اگر چهارپای دارد، بچه آورد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است، یا کم از آن، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید. و خویشان وی نیز زیاده گردند.

اگر بیند در بینی او بوی خوش رفت، دلیل است او را فرزندی مصلح بود.

اگر بیند در بینی او بوی ناخوش رفت، تاویلش به خلاف این است.

حاجظ گوید :

اگر بیند بینی ندارد، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد.

اگر بیند اورا دو بینی است، دلیل که درمیان او و عیال اختلاف افتد.

اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد.

اگر بیننده خواب زن بود، دلیل که او پسری مصلح آید.

اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت، دلیل است از آن کسی خشمی فرو خورد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است.
اول : عزو سرافرازی، دوم : مال، سوم : بزرگی و عظمت، چهارم : فرزند، پنجم : عیش وزندگی خوش.

فروید گوید :

اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد.

اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید. و کارشان به جاهای دشوار میکشد.

اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی میرسد. بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار میشود.

اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین میشود. اما خشم خودش را فرو میخورد و در مهار آن موفق میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بینی در خواب جاه و منزلت است. و غرور و عزت نفس.

اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم، از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم.

سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است. و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می شویم.

اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید.

اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد.

بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است. و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می شود.

داشتن دوبینی اختلاف و جدائی بین زن و شوهر است. اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد.

فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است. و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد. بطوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص میشود و اگر بیمار است شفا می یابد.

اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود.

اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بینی خود، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود.

اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید.

اگر خواب ببینید بر بینی مو روییده است، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند.

خون آمدن از بینی در خواب، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید.

اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx