تعبیر خواب بیهوش شدن

تعبیر خواب بیهوش شدن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیرخواب بیهوشی این مطلب را دنبال کنید.

دیدن خواب بیهوش شدن و غش کردن اصلا رایج نیست! و کم اتفاق می افتد که کسی این خواب را ببیند.

تعبیر خواب بیهوش شدن؛ بیانگر بی یاوری و ناتوانی در عملکرد یک موقیعیت میباشد.بیهوش شدن در بین مردم در خواب، نشانگر تحقق یافتن آرزوها و کنار زدن رقیبان است.

تعبیر خواب بیهوش شدن خودتان به معنی این است که، توانایی ندارید با مسائل ناخودآگاه یا احساسات ناخودآگاه روبرو شوید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

بیهوش شدن درخواب بر دو وجه است.

اول : دشواری کارها.

دوم : تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی.

مولف گوید :

اگر ببیند اورا با ماده بیهوش کننده یا سرنگ یا غیره بیهوش کردند، آنطور که قدرت جسمانی و عقلانی خود را از دست داد کاری را شروع می کند که در آن سر گردان و حیران می ماند. و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گیری از دست می دهد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن بیهوش شدن، یعنی که توبه باید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیهوش شده اید : یک بیماری در پیش است.

شما بیهوش وزخمی می شوید : امیدهای شما با موفقیت روبرو میشوند.

یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می شود : یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است.

بچه ها بیهوش می شوند : ناکامی در عشق.

اشخاص دیگر بیهوش می شوند : موفقیت شما به تاخیر می افتد.

جابر مغربی گوید :

اگر ببینی در مجلس علم حالتی به تو دست داد که بیهوش شدی، یـعـنـی برای تو مسئله و کاری پیش می‌آید. که متحیر می‌شوی ولی عاقبتش خوب می‌باشد.

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش مى‏ آورند، به این معنا است که، دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شوید که قادر به جبران آن هستید.

اگر در خواب کسى را به هوش بیاورید، علامت آن است که با افراد جدیدى همنشین می شوید و به مقام ‏هاى بالایى دست پیدا مى‏کنید.

اگر خواب ببینید غش می کنید، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد .و از حال و روز فردی که دور از شما زندگی می کند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید.

اگر دختری خواب ببیند غش می کند، علامت آن است که به ضعف و عدم سلامت دچار میشود. و در زندگی احساس ناامیدی خواهد کرد.

 

2 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

8 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
8
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx