تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تاریکی،حتما ادامه این مطلب را بخوانید.

تاریکی نماد آنچه که ناشناخته است. آنچه که شما از آن ‌ها بی‌خبرید. افسردگی، آشفتگی و سرگردانی، احساس وجود شر، اسراری که از خود یا دیگران پنهان می‌ کنیم و یا چیزهایی که نمی‌ خواهیم درباره خودمان بدانیم.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

تعبیر خواب تاریکی بیانگر، غفلت و کجروی در راه دین و دیانت میباشد. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می گیرد.

تعبیر خواب ابن سیرین

تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین.

اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد.

اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنایی شدف و دیگر بار به تاریکی شد، دلیل که این منافق بود.

جابرمغربی گوید :

تاریکی به خواب، غم و اندوه است.

اگر دید که هوا سخت تاریک شد، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود.

اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر، ناگاه پدید آمد، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تاریکی در خواب، بر پنج وجه است.

  •  کفر
  • تحیر و سرگردانی
  • فروبستن کارها
  • بدعت
  • در ضلالت وگمراهی افتادن.
اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنایی آمد، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد. و از غم فرج و شادی یابد. و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب دیدیم که از جایی روشن به محل تاریک رسیدیم، در کارهایمان با ابهام رو به رو می گردیم. و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم. ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد.

اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنایی رسیدید، وضع شما بهبود کلی می یابد. و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید. و آگاهانه پیش می روید.

اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد، غم و غصه ای عمومی پیش می آید؛ و گرفتاری همگانی عارض می گردد. مثل یک بیماری همه گیر.

اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید؛ ولی صدایش را می شنیدید، گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد.

اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید، آوای شیطان است.

اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنایی را از دور تشخیص می دادید، امید هست که خود را نجات دهید. و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می شوید، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید، بد خواهید آورد. اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود، نشانه غلبه بر اشتباهات است.

اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریکی گمراه کرده اید، علامت آن است که دلایل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید.

اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکی ببینید، یعنی باید مراقب توطئه دشمنان باشید.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx