تعبیر خواب تار

تعبیر خواب تار

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در ابنجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب تار به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب تار  يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در بيداري تار وسيله اي است براي خوش گذراندن و آواي خوش شنيدن لذا در خواب به دروغگوئي و محال انديشي تعبير شده است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اين دو حالت دارد.ا گر بيننده خواب با نواختن تار آشنا و در اين رشته اهليت داشته باشد خواب ديدن تار تمايل او را به تظاهر و خودنمائي نشان مي دهد يا اين که مي کوشد به کار خطيري اقدام کند و به چيزي دست يابد که در حد او نيست لذا به دروغگوئي متوسل مي شود.

ولي اگر به نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در مورد او صادق و درست نيست و فقط دروغ مي گويد
که بايد از گفتن دروغ بپرهيزد.

معبران کهن نوشته اند نواختن تار کسي را به دروغ و مدح و ستايش گفتن است.

تعبیر خواب تار بدین معناست که اگر بيننده خواب ببيند که کسي ديگر براي او تار مي نوازد نشان آن است
که شخصي به او دورغ مي گويد و را به ناروا مي ستايد که فريب و نيرنگ در کار است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگربيننده خواب ببيند که تار او شکسته و در عالم خواب بداند که تار به او تعلق داشته باشد
در آينده از تظاهر و ريا کاري و دروغگوئي احتراز کند چون کار به رسوائي و بي آبروئي مي کشد

ولي اگر تار شکسته  و یا خراب ببيند و تار به او تعلق نداشته باشد
نشانه این است که کسي به او دروغ مي گويد که شرمسار و خجالت زده مي شود
و ندامت مي کشد و مجبور مي شود عذر گناه بخواهد.

تعبیر خواب تار بدین معناست که اگر بيماري درخواب ببيند که تارش شکسته خوب نيست.
تار زدن با چيره دستي و استادي نشانه آن است که بيننده خواب کاري انجام مي دهد که خير آن به ديگران مي رسد.

اين در صورتي است که تار زدن او شنونده داشته باشد.

اگر ديديد زني براي شما تار مي زند فريب نفس و شيطان را مي خوريد. و دچار بلا و گرفتاری می شوید.

اگر شما براي زني تار زديد کاري خلاف مرتکب مي شويد.

اگر ديديد عده اي تار مي زنند خود را در ميان عده اي منافق خواهيد يافت.

اگر ديديد در خواب تاري افتاد و شکست  نشانه این است که حقيقتي آشکار مي گردد و احيانا رفع اتهام مي شود.

اگر کسي بيمار باشد و ببيند تار يا هر وسيله موسيقي ديگري مي نوازد خوب نيست زيرا پايان زندگي او نزديک است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx