تعبیر خواب تازیانه

تعبیر خواب تازیانه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب تازیانه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده. و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت. که به سبک و روش خودش می بست و به کار می برد.

تعبیر خواب تازیانه به معنای، مقدار اندکی پول است که، با سختی و مشقت فراوان به دست می آید. همچنین دیدن تازیانه هشداری است که میگوید؛ مراقب رقیبانتان باشید.

تعبیر خواب تازیانه زدن، بیانگر ایجاد دردسر از طرف کسی که دوستش دارید. معبران کهن و دیرینه، تازیانه را به عزت و شرف مرد تعبیر کرده اند. و نوشته اند که، اگر کسی ببیند تازیانه از دستش می افتد از کار معزول می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی دید که کسی را به تازیانه بزد، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن کسب و کسب او فایده بدو نرسد.

اگر بیند تازیانه از دست بینداخت، دلیل که آن کاری که در دست دارد بیندازد.

اگر کسی دید کسی را به تازیانه بزد، و خون ازتن وی روان شد، دلیل که سخن های ناخوش شنود.

حضرت دانیال گوید :

اگر کسی بیند تازیانه به خرط کرده است، دلیل که کارش بر مراد و نظام است.

اگر دید تازیانه او مخروط نکرده است، دلیل بر شرف و بزرگی است، به قدر آن تازیانه.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند کسی او را به تازیانه بزد، دلیل که، از آن کس مال حرام یابد.

اگر دید به زخم تازیانه خون از او روان شد، دلیل که مال یابد.

اگر بیند که نشان زخم تازیانه بر تن او بماند، دلیل که سخن های ناخوش شنود.

اگر دید او را با تازیانه بزدند و ندانست که چه کسی زد، دلیل که ناگاه مال آید.

جابرمغربی گوید :

اگر کسی به خواب دید که در دست تازیانه نیکو داشت یا علاقه ابریشمین، دلیل که او را فرزندی آید.

اگر بیند تازیانه از چوب است، دلیل است بر قوت حال وی.

اگر بیند تازیانه از چرم یااز دوال است، دلیل که خیر منفعت بدو رسد.

اگر بیند تازیانه در دست داشت و بشکست، دلیل که فرزندش بمیرد یا از کار خود معزول شود.

اگر بیند بر اسب نشسته و تازیانه می زد، دلیل که به جای کسی کاری کند و بدان کار، بر وی منت نهد.

اگر بیند بر پشت کسی تازیانه می زد و از آنجا خون برآمد، دلیل که آن کس مال حرام یابد یا زننده او را متهم کند به گناهی.

اگر بر پشت خود زخم تازیانه زد، چنانکه پاره پاره شد، دلیل که اهل او متفرق شوند.

اگر کسی را بی اندازه تازیانه زد، دلیل که وی را غم واندوه رسد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند در خانه خود بدست خود تازیانه کوتاه بود و پس از آن دراز شد، دلیل که زبان او بر خصم دراز شود.

اگر بیند دراز بود و کوتاه شد، دلیل که دشمن بر وی غلبه کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تازیانه در خواب بر پنج وجه است.

اول : شعث و قبح و زشت.

دوم : جدل کردن و بگو مگو.

سوم : روشن شدن کاری مشکل.

چهارم : سفر و مفارقت.

پنجم : بزرگی و مال.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها