تعبیر خواب تبر

تعبیر خواب تبر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تبر در خواب نشانه چه چیزی است و چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب تبر را می توانید در تعبیرک مطالعه کنید.

دیدن تبر در خواب معمولا با انجام عملی صورت میگیرد.
مانند: کشتن با تبر، قطع کردن با تبر، بریدن با تبر و .. ازجمله اعمالی است که در خواب ها نمایان میشود.
در تعبیر خواب تبر ، اگر ببیند تبری در دست داشت و قصد قطع درخت تازه و بارآوری را کرد، یعنی از کسی قصد اخاذی دارد.
معبران دیرینه ابزارآلاتی همچون بیل و تبر و.. را خادم تعبیر کردند.

دیدن تبر دو سر یا دو دم در خواب به معنی منافقی است که دل و زبانش يکي نيست و با شما و دشمنتان يکسان رفتار
مي کند. قطعا نباید به چنين انساني اعتماد داشت.
اگر ببینید کسی به شما تبر میدهد یعنی، مورد حمایت دوستی قرار میگیرید.
اگر ببینید خودتان تبر را به کسي میدهید یعنی، برندگي و حمايت را از دست مي دهيد.

تعبیر خواب آنلاین برای شما در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا از معنی خواب خود مطلع شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تبر درخواب، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید، خواهد که آن را گسسته گرداند، تا دیگر کارش نفرمایند.

جابرمغربی گوید :

تبر در خواب مردی است ترسنده.

اگر یاری خواهد از مرد، منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند.

اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد.

اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران کهن تمام ابزار از نوع بیل و پارو و تبر را خادم تعبیر کرده اند
یا کسی که در انجام کارهای دستی و بدنی به شما کمک می کند.

اگر در خواب تبر دو دم ببینید یعنی تبری که بتوانید از دو طرف آن استفاده کنید معرف انسانی است. منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار می کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت.

اگر تبر را کسی به شما داد از جانب دوستی مورد حمایت واقع می شوید ولی اگر شما در خواب تبر را به کسی دادید برندگی و قاطعیت و حمایت رااز دست می دهید.

اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است. جان کسی را به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید.

آنلی بیتون ‌گوید :

دیدن تبر در خواب، دلالت بر آن دارد که با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید.

اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می کنند، نشانه آن است. که در کنار دوستانی سرخوش و توانازندگی ای بسیار خوش خواهید داشت.

اگر دختری در خواب تبر ببیند، دلالت بر آن دارد که همسر وفادار پیدا خواهد کرد که چندان ثروتی ندارد.

خواب تبر شکسته، نشانه بیماری و از دست دادن پول و ثروت است.

لیلا برایت می‌گوید :

استفاده از تبر در خواب، نشانه‌ی پیشرفت در کارها است.

اگر دیدید که با تبر چیزی را خراب می‌کنید، نشانه‌ی آن است که دچار اشتباهی می‌شوید.

تعبیر خواب تبر بر اساس کتاب سرزمین رویاها :

یک تبر : شجاعت شما باعث بر طرف شدن یک خطر خواهد شد.

تبر زدن : در شغلتان پیشرفت قابل توجهی حاصل خواهید کرد.

تبر شکسته و زنگ زده : نابود شدن تمام دارائی.

مردی خواب تبر ببیند : مشکلات عشقی پیش پای اوست.

زنی خواب تبر ببیند : با مردی آشنا خواهد شد که واقعاً عاشق او خواهد شد.

یک زن جوان خواب تبر ببیند : او یک معشوق ثروتمند خواهد داشت .

تبر کوچک : خطر مرگ

دیگران تبر دارند : بسیار احتیاط کنید، زندگی شما در خطر است.

دشمنان تبرهای کوچک در دست دارند : اضطراب و نا امیدی.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx