تعبیر خواب تب کردن

تعبیر خواب تب کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تب کردن در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب تب کردن همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب تب کردن بطور کلی، نشانگر مرتکب شدن به گناهان میباشد. تب کردن در خواب، در واقع مفهوم و هشداری است برای زندگی واقعی.

در تعبیر خواب تب کردن، چنانچه تب در خواب شدید بود، گویای حادثه ای که قرار است، در واقعیت رخ بدهد را دارد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود، چنانکه زمانی او را رها نمی کرد، دلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است. و توبه باید کرد تا از عقوبت نجات یابد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند تبش دراز است، دلیل که تنش درست و عمرش دراز است.

اگر بیند وی را تب اندک است، تاویلش به خلاف این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب های ما دیدن تب و تب داشتن، هشدار روح است. در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند. چه خوبی ها و چه بدی ها.

چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم، نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می شویم. چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که، حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند.

اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است، خواب می گوید؛ ریشه نگرانی عمیق است. و باید آن را از سال ها قبل جستجو کرد. و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت. نه به قدر گذشته.

اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم، کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم.

برخی از معبران نوشته اند؛ تب در خواب گناهانی است که، مرتکب شده ایم و می شویم. چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول می باشد.

ابن سیرین نوشته، اگر کسی در خواب ببیند تب دارد، و تب او پیوسته است. و قطع نمی شود نشان آنست که، پیوسته به ارتکاب گناه مشغول است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید از تب می لرزید، دلالت بر آن دارد که درد جسمانی خواهید کشید. و افکار باطل شما را به مرز درماندگی خواهد رساند.

اگر خواب ببینید دیگری گرفتار تب و لرز شده است، علامت آن است که شما با بی تفاوتی نسبت به اعتبار و نفوذ دیگران، آنها را از خود بیزار خواهید کرد.

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن مریض تب‌دار در خواب، بیانگر جدایی از دوستان است.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx