تعبیر خواب تخت

تعبیر خواب تخت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

این مطلب را دنبال کنید تا از تعبیر خواب تخت آگاه شوید.

دیدن تخت در خواب برای مردان، به زن بر می گردد. و برای زنان از تاثير وجودی مرد می گوید در زندگی او.

گاهی اوقات تعبیر خواب تخت بر بیماری و عذاب جسمی نیز دلالت دارد. تعبیر خواب تخت مرتب، به دلتنگی و دوری اشاره میکند. و دیدن تخت نامرتب در خواب؛ از فاش شدن رازها خبر میدهد.

تعبیر خواب تخت خواب خالی هشداری است برای؛ مرگ یکی از نزدیکان. دیدن تخت خواب نیم کثيف و نيم تميز، بيانگر اختلاف زن و شوهر میباشد.

چنانچه تعبیر خواب مدنظرتان پیدا نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید. در کمترین زمان ممکن انجام میشود، تا از تعبیر خواب خود مطلع شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند که بر تخت نشسته است، و بر آن تخت چیزی گسترده نبود، دلیل که به سفر شود.

اگر بیند بر تخت خفته است. و بر آن چیزی گسترده است، دلیل که بزرگی یابد. و به قدر و قیمت تخت، دشمنان را قهر کند.

اما از این غافل است؛ اگر این کس از اهل فساد است، دلیل که بر دارش کنند، خاصه که خود را به تخت خفته بیند.

اگر بیند تخت بشکست و او بیفتاد، دلیل که ازجاه و بزرگی بیفتد و حالش بد شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن تخت درخواب بر هفت وجه است.

  • عز و جاه ومقام
  • سفر
  • مرتبت و رتبه و درجه.
  • بلندی ورفعت.
  • ولایت وحکومت.
  • قدر و جاه ومنزلت.
  • عالی شدن کارها.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه مردی ببيند تخت خوابش آشفته است، اين خواب به او می گويد که همسرش تعادل ندارد. اين عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی.

مشاهده آشفتگی تخت خواب به مرد توصيه می کند که، در بيداری جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج می برد. برای زن خواب بيننده نيز گويای همين حقيقت است .

اگر در خواب ببينيد که تخت خواب کثيف و پاره است، خواب شما خبر مي دهد که يک بيماري انتظار همسرتان را مي شد. اين برای زن نيز هست. که مشاهده پارگی و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصيه می کند، مراقب سلامت شوهر خويش باشد.

اگر در خواب تخت خوابی تميز و گسترده و مجلل با ملافه های پاک و اتو کرده ديديد، نشان آن است که همسر شما خشنود است. يا کاری درخشان در پيش دارد. و چنانچه زن نداشته باشيد، خواب شما می گويد زنی با امتيازات بالا و بسيار متشخص در زندگی شما ظاهر ميشود.

اگر در خواب روی تخت خوابی که می خوابيد، جوراب ديديد، چه متعلق با شما با شد و چه نباشد؛ به سفر می رويد و اين سفر را با همسرتان انجام می دهيد.

اگر در خواب ببينيد گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابيده، زنی در صدد اغوای شما يا همسر شما است. که در نتيجه زندگی و روابط شما را به هم مي ريزد.

اگر مرغي زير تخت خواب شما لانه کرده بود، صاحب فرزند می شويد. و آن فرزند دختر خواهد بود.

خانم ها اگر گربه يا زن ديگری را در تخت خواب خود ديدند، مراقب شوهر شان باشند. چون گرفتار هوو می شوند.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب یک تخت خواب خالی ببینید، یعنی دچار دردسر و مشکلات می‌شوید.

اگر خواب ببینید که بر روی تخت خواب تمیزی دراز کشیده ‌اید، نشانه‌ داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است.

اگر روی تخت خواب کثیفی دراز کشیده باشید، نشانه‌ داشتن اوضاع نابسامان است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تخت خوابی است، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختی است.

اگر در خواب یک تخت خواب سفید و تمیز ببینید، بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختی است.

دیدن بیمار بر روی تخت خواب، بیانگر آن است که برای مدتی دچار مشکلات فراوانی می‌شوید.

 

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx