تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تخم مرغ این مطلب را دنبال کنید.

در حالت کلی دیدن تخم مرغ در خواب نشانگر شخصیت مثبت شما است. تعبیر خواب تخم مرغ همچنین بیانگر سود و مال هم میباشد.

تعبیر شکستن تخم مرغ خوب نمیباشد! و هشدار حادثه فاجعه ‌آمیزی را خبر میدهد. تعبیر خواب تخم مرغ‌ های زیاد، نشان می‌دهد که به زودی ثروتی مادی به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تخم مرغان درخواب قوت بود.

حضرت دانیال علیه السلام گوید :

تخم مرغ در خواب کنیزک است.

اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.

اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.

اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.

اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.

اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.

اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.

اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.

اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.

اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.

اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.

اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود.

اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.

اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

تخم پرندگان : آمرزش، رحمت، ارث

تخم مرغ گرفتن آن : سود

پختن آن : بدگویی

خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید.

تخم پرندگان دیگر : آمرزش

خوردن تخم پرندگان دیگر : ناراحتی

دیدن آن : دعوا

تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد.

تخم مرغ گندیده : موانع

شکستن یا له کردن آن : ناراحتی، نارضایتی

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است.

  • به مراد رسیدن
  • زن گرفتن
  • کنیز
  • فرزند دار شدن.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها