تعبیر خواب تذرو

تعبیر خواب تذرو

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تذرو این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب تذرو مرغی است و درخواب مردی غدار است و تذرو ماده زنی ماده زنی فریبنده است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تذرو نشانه مال حرام و ناپاک است ، که به حیله به دست آورد
اگر بیند با تذرو در نبرد است ، دلیل که با کسی غدار او را خصومت و درگیری افتد .
اگر بیند تذرو ماده او را نصیب شد ، دلیل که زنی خواهد که در وی هیچ خیر نبود
اگر خانه تذرو بیند ، دلیل که زنی خوبروی به نکاح خواهد بر قدر سفیدی و پاکیزگی آن خانه .

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب تذرو بدین معناست که اگر بیند تذرو در خانه داشت و بمرد ، دلیل که زن او هلاک و نابود شود
یا به جهت زنان درمصیبتی  و گرفتاری افتد که باعث افسردگی و ناراحتی او میشود .
اگر بیند تذرو از خانه او پرید ، دلیل که زن را طلاق دهد
و زندگی اش به گره و مشکل بخورد و تمام دارایی خود را از دست بدهد

اگر در خواب بببینیدکه تذرو در خانه همسایه داشت نشانه این است که خبر های خوشی ب شما از جانب دیگران
و یا دوستانتان به شما می رسد که دگرگرون کننده ایست(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب همسایه را مشاهده کنید)

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب تذرو درخواب ،نشانه زن پارسا  و پاکدامن و نیکوکار و پرهیزکار است باجمال و مال .
اگر دید تذرو یافت یا بگرفت ، دلیل که زنی خواهد بدین صفت که گفتیم
اگر تذرو در کنار او افتاد و بخفت ، دلیل که کسی با عیال او سرو کاری دارد او را می فریبد  و او را میگیرد

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن تذرو در خواب بر چهار وجه است .

اول : زن

دوم : مال حرام  وناپاک

سوم : معیشت  وزندگانی

چهارم : کام دل جستن

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx