تعبیر خواب تربچه

تعبیر خواب تربچه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تربچه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب تربچه  در خواب نشانه غم و اندوه و ناراحتی است و تعبیر دیگر دیدن تربچه در خواب به معنای بدهی و قرض‌های خرد و کوچک  وکم است.
تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب دیدن تربچه  به معنای غم و اندوه و نارحتی وگرفتاری است.
و سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می‌آورد.

اگر در خواب ببینید دسته تربچه سرخ و خوشرنگ دارید که می‌خورید یا بر سفره می‌نهید
بدین معناست که دین کوچکی پیدا می‌کنید که بعداً موجب نگرانی و دلهره شما می‌شود.

اگر در خواب دیدید که تربچه به کسی می‌دهید  بدین معناست که حرف‌هایی می‌زنید و کارهایی می‌کنید
که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می‌شود اما تلخ وبد است و دیگران را آزار و اذیت می دهد.
و چنانچه کسی به شما تربچه داد او موجب دلتنگی شما می‌شود چه بسا نیت بد نداشته باشد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب تربچه بدین معناست که اگر در خواب تربچه کوهی را ببیند، بیانگر همنشینی با افراد مقتدر است.
اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن تربچه کوهی هستید، به این معنا است که باید در رفتار  و کردارخود دقت بیشتری به عمل آورید تادچار اشتباه و مشکل نشوید.

اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه‌های رسیده است،
نشانه آن است که دوستانی بی نهایت مهربان و دوستداشتنی در کنار شما خواهند بود، و نتیجه خوبی از کارتان دریافت می کنید.

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب دیدن تربچه ، به این معنا است که یکی از رازهای شما بر ملأ و آشکار می‌شود.
خوردن تربچه در خواب، نشانه‌ی آن است که از رفتار ناپسند و نادرست اطرافیان خسته شده‌اید و حس بدی نسبت به آنها پیدا میکنید.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگردر خواب بیند کسی تربچه بدو داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او می رسد.
اگر بیند که او تربچه به کسی داد یا از خانه بیرون انداخت و هیچ از آن نخورد،  بدین معناست که از غم و ناراحتی رها می شود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها