تعبیر خواب ترنج

تعبیر خواب ترنج

فهرست مطالب

ترنج در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب ترنج همراه با تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

میوه ترنج از پیوند، درخت لیمو و درخت پرتغال به وجود می آید.

ترنج هم از میوه های بهشتی بشمار میرود. و جز میوه های خاص بهشت خداوند میباشد.

تعبیر خواب ترنج در حالت کلی بسیار خوب است.

تعبیرخواب درخت ترنج، نشانه مردی صاحب جاه و نعمت میباشد.

آمده است که، دیدن ترنج سبز در خواب بهتر از ترنج زرد است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

حضرت دانیال گوید :

ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوی خوش دارد و به طعم و به دیدار پاکیزه است. و گویند از میوه های بهشت است. دیدن او به خواب نیک است.

اگر کسی ترنج دو یا سه در خواب بیند، تاویلش فرزند است.

اگر بسیار بیند، مال و نعمت حلال یابد.

ترنج سبز دیدن در خواب بهتر از ترنج زرد است.

ابراهیم کرمانی گوید :

ترنج در خواب، مردی است توانگر و با جمال و به مردمان نزدیک، چنانکه همه کس او را دوست دارند.

اگر بیند ترنجی داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با چنین مردی صحبت افتد.

اگر ترنج در کار خود دید، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید.

اگر بیند که ترنج را پنهان کرد و در پیچید، دلیل که فرزندش هلاک شود.

اگر بیند در خانه ترنج بسیار داشت و به کسی بخشید، دلیل که در حق کسی نیکوئی کند.

اگر بیند ترنج در آستین نهاد، دلیل که او فرزندی از کنیزک آید.

اگر بیند از آستین او بیفتاد، دلیل که او فرزندی حاصل شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن ترنج درخواب بر چهار وجه است.

اول : زن پاکیزه

دوم : کنیزک پاکدین

سوم : دوست توانگر وثروتمند.

چهارم : فرزند شریف صالح

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نوشته اند ترنج نیز از میوه های بهشتی است. مانند سیب، انار، و انجیر که تصریح شده از میوه های خاص بهشت خداوند هستند.

ترنج را نیز معبران میوه بهشتی دانسته اند. که در خواب دیدنش بسیار نیکو است.

برخی معبران معتقدند که ترنج اگر به مقدار زیاد در خواب دیده شود مال و ثروت است. اگر به تعداد اندک باشد فرزند است.

ترنج غنیمت است. غنیمت به معنی آن که مالی به تصرف انسان در آید در حالتی که انتظارش را نداشته و چشم به راهش نبوده ایم.

پیشینیان، ترنج را قبل از این که بخورند ساعتی در دست می گرفتند. و با آن بازی می کردند و دست به دست می دادند. چون عطر و بوئی خوش دارد و به منظر نیز خوب است. به علاوه در میان انگشتان به راحتی گرفته می شود.

چنین میوه پاکیزه ای در خواب ما فقط می تواند همین تعبیر را داشته باشد یعنی غنیمت که به مقدارش اهمیت نمی دهیم. بلکه تصاحبش ما را راضی و خشنود می کند.

برای مردان، زن خوب نیز خود غنیمتی است. بسیار ارزنده و همچنین برای زن شوهر خوب غنیمت محسوب می شود. برای پدران و مادران فرزند صالح.

حال چنان چه در خواب دیدید که ترنجی در دست دارید با توجه به وضع خودتان می توانید قیاس کنید که همسر است. یا فرزند که به تقریب فرزند است.

اگر در خواب دیدید که تعدادی ترنج دارید مالی پاک به دست شما می رسد. که غش ندارد و نتیجه تجاوز و تعدی نیست. و از راه فریب مردم و کلاه برداری به دست نیامده.

چنان چه دیدید تعدادی ترنج دارید که یکی را پوست گرفته و می خورید از مالی با این خصوصیات به مقداری بهره مند می شوید که سهم شما است. به هر حال دیدن ترنج در خواب نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ترنج در خواب هدیه وتحفه بود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx