تعبیر خواب تشت

تعبیر خواب تشت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب تشت به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب تشت در خواب نشانه رسیدن  به سود و منفعت از سوی زنان است.
اگر در خواب ببینید که تشت دارید  نشانه آن است  که طمع و حرص شما را نشان می دهد.
اگر مردی  خواب ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است نشانه آن است که  به چیزی طمع می بندد و به تصاحب آن تحریص می شود.
اگر زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و آن تشت سوراخ و خراب است  بدین معناست که در خانواده و خانه اش مشکلی به وجود می آید.
در سایت ما متیوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن تشت درخواب بر سه وجه است .

اول : زن خادمه .

دوم : کنیزک و خدمتکار

سوم : منفعت و سود از طرف زنان .

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب بیند تشتی گرفته است یاکسی به او داد یا تشتی خرید ،
به این معنا است که زنی خدمتکار و کنیز برای خانه می آورد.
اگر در خواب ببینید تشتی دارید و آن را دور می افکنید یا می بخشید و یا می فروشید  بدین معناست که چنان زنی را از زندگی خویش می رانید و بیرون می اندازید
و این کار به سود  و فایده شما نیست زیرا موهبتی را از دست می دهید.
اگر در خواب بیند تشت شکست ، دلیل که آن کنیزک  و خدمتکار فرار می کند یا از دنیا رحلت می کند.
اگر ببینی تشت و… از سپیدروی مس آبکاری شده با قلع می‌باشند، تعبیرش خدمتکار است.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب تشت به معنای زنی نزدیک به بیننده خواب است که نیازهای او می تواند جوابگو باشد.
او هم می تواند خدمتکار باشد و هم خواهر یا خاله و عمه.
به هر حال زنی است پر طاقت و صبور، پر ظرفیت و صبور که در واقع از پش همه کارها برمی آید.
کاردان است و از انجام هیچ خدمتی روی نمی گرداند و وطایفش را به خوبی انجام می دهد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها