تعبیر خواب تشنگی

تعبیر خواب تشنگی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تشنه شدن در خواب نشانه چه چیزی است؟
برای اطلاع از تعبیر خواب تشنگی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب تشنگی دلالت بر خواسته یا آرزوی برآورده نشده دارد. در واقع تشنگی در خواب، نیاز فرد را به چیزی بیان میکند.

اکثر معبران معتقداند که تشنه بودن در خواب؛ خوب و نیکو نمیباشد. تشنگی در عالم خواب، بیانگر فردی است که طالب ارضا شدن نیازهای عاطفی و معنی خویش میباشد.

چنانچه تعبیر خواب مدنظرتان پیدا نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید. در کمترین زمان ممکن انجام میشود، تا از تعبیر خواب خود مطلع شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است.

اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا.

اگر بیند تشنه است و نمی یافت یا کسی بدو داد و او نخورد، دلیل که از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.

جابر مغربی گوید :

تشنگی درخواب فساد است در دین.

اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل که گنه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

احساس تشنگی در خواب خوب نیست. و میل به فساد و تباهی است.

اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید. و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید، خواب شما می گوید؛ میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید. و با رفع تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می شوید. و آن گناه را می کنید که البته خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می گردید، همان معنی است به استثنای اینکه، موفق نمی شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید.

اگر بیماری است که مدت ها است از بیماری رنج می کشد، در خواب ببینید تشنه است، دنبال آب می گردد و در پایان به آب می رسد و می نوشد، و رفع عطش می کند؛ خواب او می گوید سرانجام شفا می یابد. و درمان دردهایش را خواهد یافت.

اگر در جای گرمسیر باشید و احساس تشنگی بکنید، بهتر از این است که در جای سردسیر باشید. و با تشنگی به دنبال آب بگردید.

به هر حال تشنگی در خواب؛ تقلا و تلاشی است که می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید. و چه بسا ممکن است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

تشنگی : تلاش های بیهوده، غصه

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابی همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید.

اگر خواب بینید که رفع تشنگی می‌کنید، نشانه‌ سعادت و خوشبختی است.

اگر خواب بینید که به تشنه‌ای آب می‌دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار می‌گیرید.

اگر در خواب احساس تشنگی کنید و یک بطری خالی پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعی غمگین می‌شوید.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx