تعبیر خواب تلفن

تعبیر خواب تلفن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تلفن همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

تلفن وسیله ارتباطی میباشد. با استفاده از آن میتوان، از احوال اطرافیان و نزدیکان آگاه شد. تعبیر خواب تلفن، بیانگر تحریک و پویایی شما در واقعیت میباشد.

دیدن خواب تلفن،نشان از کنجکاوی های ببیننده خواب دارد که، برطرف خواهد شد. تعبیر تلفن کردن به دیگران در خواب، نشانگر تمایلات درونی برای برقراری ارتباط با دیگران و گفتن احساسات، خبر یا پیغامی که، ذهن شما را به خود مشغول کرده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید.

اگر در خواب ببینید که تلفن دارید، به دیدار دوستی نایل می شوید.

تلفن شکسته و خراب، شکست عاطفی است. چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته ای دارید یا گوشی را برمی دارید صدایی نمی شنوید، بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می افتد. یا کدورت حاصل می شود.

از تلفن صدای غیر مانوس شنیدن، نیز همین تعبیر را دارد. و گویای این است که دوستی از شما آزردگی دارد.

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تلفن در خواب، نشانه‌ آشنایی با افراد جدید است.

اگر خواب ببینید که به کسی تلفن می‌ کنید، نشانه‌ آن است که در انجام کاری احتیاج به کمک دارید.

اگر در خواب کسی به شما تلفن کند، به معنای آن است که شما در صدد هستید، تا کاری را انجام دهید. اما عده‌ای با شما مخالفت می ‌کنند .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن تلفن در خواب، نشانه آن است که، با بیگانگانی آشنا می شوید که موجب سرگردانی شما خواهند شد.

اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می کند، نشانه آن است که، رقبای حسود فراوانی خواهد داشت. اما بر تمام آن ها پیروز می شوید.

اگر زنی خواب ببیند به هنگام مکالمه تلفنی، صدای کسی را که آن سوی خط است به درستی نمی شود، نشانه آن است که، با بدگویی های شریرانه دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد.

 شیخ طوسی می گوید :

هر ساعتی اگر خواب ببینیم به معشوق در حال تلفن زدن هستیم، تعبیر آن، دریافت خبر از وی است.

چنانچه در حین صحبت کردن با معشوق خوشحال باشی، و یا بگو بخند داشته باشی، این خبر غمگین است و دردناک.
و چنانچه در حال گریه زاری باشی این پیغام شادی آفرین است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx