تعبیر خواب تنباکو

تعبیر خواب تنباکو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تنباکو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب تنباکو همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و اذیتشان می کند و باعث ناراحتی و نگرانی شان می شود .
و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ می کند .
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
چنانچه دیدید خودتان تنباکو دارید نشانه آن است که  غمی برای شما میرسد که عمیق و ریشه دار و مداوم  و همیشگی نیست
اما قادر است مدتی شما را متاثر و تلخ کام نگه دارد و این غمی است که وجود داشته اما از آن بی اطلاع بوده اید یا فکر می کردید به شما مربوط نیست و بی خبر بوده اید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن تنباکو ، نشانه پیروزی  و موفقیت در حرفه و روبرو شدن با تحولات و تعقیراتی ناچیز در امور عاشقانه است .
کشیدن تنباکو در خواب ، نشانه آن است که با ولخرجی و اهمیت ندادن و مدیریت نکردن پولتان زندگی خود را به سمت بدی سوق خواهید داد و راه نادرستی را پیش می گیرید.
اگر در خواب تنباکو  ببینید نشانه آن است که در حال رشد و نمو در خواب  ، نشانه آن است که به اقداماتی توفیق آمیز دست خواهید زد.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر کسی تنباکو به شما داد نشانه آن است که آن فرد بدخواه شماست.
چنانچه تنباکو سربسته بود به نادانی این کار را می کند و اگر تنباکو باز بود
عالما عامدا به شما ستم  و ظلم روا می دارد.
عکس این تعبیر هست اگر شما تنباکو به دیگری بدهید.
چنانچه در خواب دیدید که تنباکو کاشته اید،
نشانه آن است که  موجبات و اتفاقاتی برای رنج و غم و ناراحتی پیدا می شود که ریشه دار است.

تعبیر خواب مالیدن تنباکو  به معنای دعوای خانوادگی است
مخصوصا اگر این کار را در ایوان یا اتاق خانه خودتان بکنید
یا در خواب حس کنید آن جا به شما تعلق دارد.
تعبیر خواب دیدن مزرعه تنباکو در خواب خبر از یک ناراحتی عمومی است

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx