تعبیر خواب تن

تعبیر خواب تن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تن این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب  تن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی رسد.

اگر در خواب بدن و تن لخت کسی را ببینید  نشانه این است که شما  خستگی و کسالت و اندوه و ناراحتی و غم برای شما حاصل می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته باشد
نشانه این است که دچار تنگی معاش خواهید شد و نیازمند می شوید
و چنانچه فربه و چاق باشد نشانه  وسعت رزق و فراوانی می یابید.

آنلی بیتون میگوید

دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد
و اگر شیطانی نباشد ارتکاب گناه و خطا و انجام کار اشتباه است و خواب شما می گوید عملی خلاف انجام می دهید و کاری که غیر قانونی است

اگر تن خود را در خواب ببینید که لاغر شده همان تعبیر را دارد
و اگر ببینید که تورم و برجستگی دارد گرفتار بیماری می شوید.

اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار می شوید و اگر لکه ای بر سینه شما بود
نشانه این است که به شما دروغ میگویند به شما تهمت می زنند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

تن در خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه  و ناراحتی و کسالت است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که در تن بیند،
دلیل بر عیش و معیشت کند.

اگر بیند که تنش لاغر و نحیف بود، دلیل است بر درویشی و بستگی کارها.

اگر تن را فربه بیند، نشانه این است که اتفاقات خوبی می افتد

اگر بیند از تن او رشته بیرون می آمد و دراز می گردید، دلیل که زندگی به عیش و فراخی گذراند و مالش زیاده شود. و ثروتمند شود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها