تعبیر خواب جادو و جادوگر

تعبیر خواب جادو و جادوگری
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب جادو و جادوگر این مطلب را همراهی کنید.

تعبیر خواب جادو و جادوگر بطور کلی، به آدم بسیار ریاکار و فتنه گر و شیاد اشاره دارد.

در کتاب تفسیر رویا آمده که، تعبیر خواب جادو و جادوگر، اشاره ای به ترس‌ ها و احساسات دشوار و عادات مختلف دارد.

جادوگر در خواب نمادی از مشکلات روانی، نیروهای ماورائی، تحول و قدرت و ناامیدی میباشد. و اغلب، نشانه خوبی نیست! و اشاره به ضمیر آسیب پذیر و پر از مشکل بیننده خواب دارد. جادو در خواب بیانگری از خلاقیت و تعجب است.

جادو و طلسم شدن در خواب خوب نیست. به معنی ضربه خوردن از نزدیکان است. دیدن خندیدن جادوگر در خواب نشانگر شنیدن اخبار بسیار بد است.

تعبیر خواب جادوی سیاه، نماد فریب، شیطان و خیانت میباشد و دیدنش اصلا خوب نیست.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید.

ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست. و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

جادوگر : زندگی نا معلوم، کارو کوششی سخت.

تعبیر خواب ابن سیرین

جادویی کردن در خواب، کار باطل است.

اگر خواب بیند که جادوئی میکرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل.

وبعضی از معبران گفته اند : جادویی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

جابر مغربی گوید :

جادویی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادویی در خواب، دشمن فریبنده است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

جادو کردن در خواب بر شش وجه است.

اول : فتنه

دوم : فریب

سوم : مکروحیله

چهارم : توطئه و بد خواهی

پنجم : باطل و دروغ

ششم : کاری که در آن اصلی نبود.

جادو در خواب فتنه و دروغ است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید جادو شده اید، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید.

اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت میکنید، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد.

اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx