تعبیر خواب جارو برقی

تعبیر خواب جارو برقی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب جارو برقی به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب جارو برقی دیدن جارو دستی یا برقی در عالم رویا و خواب نشانه ی خوبی است و از آن به خدمتکار، سود و یا یک شخص تقاضا کننده تعبیر می شود.

اگر  در خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و آشغال ها را جمع می کنید،

به معنی این است که به زندگی شما سروسامان داده خواهد شد و مشکلات و سختی ها و ناراحتی شما از زندگیتان بیرون می روند..

اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و خاک جمع می کنید، به شما ثروت و پول می رسد که به اندازه همان مقدار خاکی که روی فرش ریخته است آن را جمع کرده اید صاحب ثروت می شوید.

 

تعبیر خواب امام صادق

 

جارو دیدن به خواب بر سه وجه است

1.خادم

2.منفعت

3.متقاضی چیز ها

 

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب خود در حال جارو کردن مکانی هستید احتمالا در یک معامله ضرر خواهید کرد پس کمی با احتیاط تر و دقیق تر رفتار کنید و نسبت به اتفاقات مختلف واکنش نشان دهید.

دیدن گم کردن جارو در عالم رویا و خواب،

نشانه این است که با شخصی بی نظم و بدخلق و بی برنامه ای ازدواج خواهید کرد. در انتخاب خود کمی دقت کنید و امیدوار باشید

 

لوک اویتنهاو میگوید

دیدن جارو در خواب به اختلافات و تضاد های درون خانوادگی اشاره می کند.

اگر در خواب یک جاروی کهنه دیدید معنی خواب شما یک دیدار است.

اگر در خواب جاروی نو دیدید معنی خواب شما این است که شما افرادی را در اطرافتان دارید که به ظاهر دوست شما هستند.

اگر در خواب دیدید که یک جارو می خرید معنی خواب شما اختلاف و مشکل با افراد درون خانواده است.

 

مطیعی تهرانی میگوید

جارو کردن در خواب پس انداز مال کم است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. اندک عمل قید مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود.

 

اگر در خواب ببینید که یک جاروبرقی تازه می خرید بدین معناست که به زودی با خانوادتان به مشکلی بر می خورید.

اگر در خواب دیدی که خانه ات را جارو می کنی معنی خواب تو این است که از مال و ثروتت کم میشود.

اگر در خواب دیدی که خانه کسی را جارو می کنی

معنی خواب تو این است که مال و اموال کسی را به دست می آوری و صاحب ثروت می شوی به خصوص اگر خاک هایی را که جارو کرده ای به خانه خودت ببری.

 

در سایت ما میتوانید تعبیرخواب جارو برقی را مشاهده کنید.

 

اگر در خواب دیدید که مردی جارو می کشد به معنی این است که آن مرد به خانه خیر و برکت و خوشی می آورد.

اگر در خواب ببینید که زنی در تاریکی جارو برقی می کشد به معنی این است که به زودی دعوایی بین شما و خانوادتان رخ می دهد.

اگر در خواب ببینید که جاروبرقی خود را می فروشید

بدین معناست که از همسر خود جدا می شوید.

اگر در خواب ببینید که جارو برقی خود را گم کرده اید

نشان دهنده این است که همسری بد اخلاق و بینظم نصیبتان خواهد شد.

3.8 6 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
7
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx