تعبیر خواب جام

تعبیر خواب جام
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب جام این مطلب را همراهی کنید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

در تعبیر خواب جام اگر از آن آب یا نوشیدنی گوارا نوشیده شود، تعبیرش بسیار خوب میباشد.

تعبیر خواب جام شراب، شادمانی و بارداری است. اگر جام شراب در خواب شکست، تعبیرش سقط جنین میباشد.
(تعبیر خواب شراب را بطور کامل در تعبیرک مشاهده کنید).

جام خالی در خواب، نشانگر امیدواری بیش از حد میباشد. که در نهایت به ناامیدی ختم میشود.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود.

اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا گرفت یا کسی بدو داد و از آن بخورد، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد و او فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند.

اگر بیند آب از جام بریخت و جام بماند، دلیل که فرزندش بمیرد و مادرش بماند.

اگر بیند جام بشکست و آب بریخت، دلیل برهلاک فرزند است و مادر، هردو.

جابر مغربی گوید :

اگر جام ها در خانه ا در دیوار نشانده بود، دلیل که به عدد آن جام ها او را کنیزکان و زنان بود.

اگر جام سفید یا سبز بیند، دلیل که او را زنان مصلح پارسا باشد.

اگر جامهای سرخ بیند، دلیل که او را زنان معاشره مفسده است.

اگر جام ها زرد بیند، دلیل که زنان او بیمار و زردگون باشند.

اگر جام ها سیاه بیند، دلیل که او را زنان اندوهگین و مصیبت زده باشد.

مرحوم مجلسی گوید :

اگر کسي جام پر از آشاميدني را تا انتها بنوشد نشان آن است. که عمرش به پايان رسيده و طومار حياتش زود در هم پيچيده مي شود.

چنانچه جام را تا نيمه بنوشد خواب مي گويد که عمرش به نيمه رسيده و نيم ديگرش باقي مانده که در آن مي تواند جبران مافات کند.

اگر آن چه از جام مينوشد شيرين باشد شيرين کام میشود. و به نعمت و دولت ميرسد و عز و جاه او افزوده مي گردد. ولي اگر مايع درون جام تلخ و تند و بد مزه باشد به شکست و تلخ کامی ميرسد.

اگر تيره و تار باشد رنج و اندوه مي يابد. اگر جامش شيشه اي باشد يا اين که جام در دست بيننده خواب بلرزد زندگي متزلزلي دارد که بر آن اعتباري نيست. اگر جام فلزي باشد زندگيش معتبر است.

اگر چيزي در جام ريخت و جام را پر کرد و به دست گرفت ثروتمند ميشود. و اگر جامي داشت و بيننده خواب به غفلت يا به عمد و سهو محتويات جام را زمين ريخت ورشکست و تهی دست می شود و زيان کلی می بيند.

اگر کسی جامی پر به دست بيننده خواب داد( به شرطي که تا انتها ننوشد) از جانب دهنده جام سودمند می گردد و عکس اين هم صادق است

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید از جامی نقره ای می نوشید، نشانه آن است که در آینده نزدیک از حرفه خود سودی اندک نصیبتان خواهد شد. (تعبیر خواب نقره را بطور کامل از این قسمت بخوانید).

دیدن جام های قدیمی در خواب، علامت آن است که از طرف افرادی ناآشنا، به شما ثروتی خواهد رسید.

اگر زنی خواب ببیند به مردی یک جام شیشه ای پر از آب میدهد، علامت آن است که در زندگی لذتی نامشروع خواهد برد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx