تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب جغد چیست و چه نشانه ای دارد؟

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

تعبیر خواب جغد از دیدگاه معبران اسلامی، دشمن و فردی نابکار است. شنیدن صدای جغد در خواب نشانه عزا میباشد.

جغد در عالم خواب نماد مرگ، جدایی، بیماری، دشمن است. از نظر روانشانسی، دیدن جغد در خواب بیانگر بینش، آگاهی و تقوای زیاد میباشد. تعبیر دیدن جغد سفید، آگاهی و روشنفکری میباشد.

تعبیر خواب حمله جغد نشانه بدی دارد. یعنی که، رقیب شما پیشی میگیرد و ضرر مالی بسیاری میرساند. جغد مرده در خواب نشانگر بیماری خاصی است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

جغد در خواب، مردی است نابکار و حسام و حرام بود.

اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد. و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد.

اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است.

اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن بوم دشمن مکار بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

شنیدن صدای بم جغد در خواب، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید.

دیدن جغد مرده در خواب، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است.

دیدن جغدی بر شاخه های درخت، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک جغد را می کشید : خوشبختی بزرگ

شما یک جغد می گیرید : خوشبختی

جابر مغربی گوید :

اگر ببیند جغدی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی که دزد است. به دعوا و مشاجره بر خیزد.

اگرببیند گوشت جغد میخورد، دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد.

اگر ببیند که بچه جغد داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید :

اگر در خواب ديديد که جغدی بر ديوار يا بام خانه نشسته يا روي تير چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما مي نگرد خواب شما وجود انساني خبيث را آگهي ميدهد که ديده به شما دارد.

اگر به جغد غذا و طعمه داديد با بدخواه دوست ميشويد.

اگر جغد از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبري مي شنويد که ممکن است دروغ باشد. و اگر راست باشد شما را غمگين ميکند.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx