تعبیر خواب جماع (رابطه جنسی)

تعبیر خواب جماع (رابطه جنسی)

فهرست مطالب

تعبیر خواب جماع (رابطه جنسی) مشروع/نامشروع چه چیزی میتواند باشد؟
برای اطلاع از تعبیر این خواب همراه با تعبیرک باشید.

اصولا خواب ها راهی برای آشکار کردن آن چیزی که برای شما غیر قابل مشاهده است، هستند.

دیدن خواب های جنسی در واقع، بیانگر نیاز عاطفی است. این خواب جنسی سعی دارد در بیداری شما آن را تحقق بخشد.

تعبیر خواب جماع (رابطه جنسی) نامشروع نشان دهنده، میل جنسی شما بالا است و شما نیازهایتان را برآورده نمی ‌کنید.

همچنین، دیدن یک رابطه عاشقانه در خواب ممکن است. احساسات ناشی از خیانت را بیان کند.

رابطه جنسی با فردی که قبلا با او در ارتباط بوده اید نشانگر، هر چیزی از نیاز به ارتباط با فردی جدید تا اندوه حل نشده با فرد سابق باشد.

تعبیر خواب جماع( رابطه جنسی) با فرد غریبه، نشان دهنده تغییرات کلی است.

اگر در خواب دیدید که اندام جنسی شما به حالت نعوظ در آمده؛ تعبیر آن باروری و خشم و تعدی میباشد.

رویاهای جنسی نیز گاهی، نشانه ای از خشم است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است. و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید.

اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید. و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید. اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است. چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند.

معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم.

چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است. و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است. و لاغیر.

حضرت دانیال گوید :

مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است. خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید.

اگر کسی بیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.

اگر بیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند.

اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، که زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است. زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول صلی الله علیه و آله نگاه ندارد.

اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود.

اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود. بعضی از معبران گویند: از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد.

اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد.

اگر بیند با جوان مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند.

اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد.

اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد،دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد.

اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود. بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد.

اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد.

اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود.اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است. از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.

اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود.

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد.

اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود.

اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود.

اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند.

اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.

اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد.

اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود.

اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است. مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.

اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد.

اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود.

اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

در خواب جماع کردن که از آن، غسل واجب شود تاویلش نباشد.

4.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx