تعبیر خواب جن دیدن و ترسیدن

تعبیر خواب جن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

شما به چه دلیلی به دنبال تعبیر خواب جن هستید ؟ این اولین سوالی می باشد که تعبیرک از شما می پرسد تا هم شما بدانید کاملا دنبال چه چیزی هستید و همچین تعبیرک تا خواب شما به طور کامل تعبیر شود.

واقعا اسم جن هم ترسناک و وحشت آور برای ما انسان ها می باشد چه برسد که آن را ببینیم حالا چه در واقعیت و چه در خواب که هر دو این موارد هم جن را کاملا حس میکنیم.

در هر صورت افرادی که به دنبال تعبیر خواب جن هستند یا در خواب جن دیدند و ترس و لزر به جان آنها افتاده و از ترس به دنبال تعبیرش هستند.

همچین یا جنی زیبا و خوشگل در خواب دیدند و متعجب از این موضوع به دنبال راز این خواب هستند که هر دو حالت و تمامی حالت های دیگر ما خواب شما را تعبیر کردیم.

برای اطلاع از تعبیر خواب جن با تعبیرک همراه باشید.

جن از عنصر آتش است. جز موجودات ناشناخته نیز میباشد تعبیر خواب جن، روبه رویی با فتنه و دشمنی است.

تعبیر خواب ترسیدن از جن و فرار کردن از آن، به معنی امنیت یافتن و سود بردن است.

اگر در خواب جنی در خانه خودتان دیدید، او یک دشمن خانگی است. و این خواب هشدار میدهد که، مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

دیدن جن مذکر در خواب

اگر جن را در مکانی نا آشنا دیدید،به معنی دشمن بیگانه است. که با او روبه رو خواهید شد.

جن خوشحال در خواب به معنی، دچارشدن به غم و اندوه، بیننده خواب است. اما جن ناراحت و غمگین برعکس آن است.

تعبیر دوستی با جن در خواب، مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است.

اگر در خواب با جن دعوا کردید یعنی، صلح میکنید و سلامت میشوید.

شادی اجنه و جشن و سرور آن ها در خواب، شادی دشمنان بیان میشود که خوب نیست. چون شادی دشمن، با غم و اندوه ما همراه است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

دیدن جن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین

ابن سیرین در برخی روایات فرمودند جن نشانه وجود دشمنی برای شماست

همچنین ایشان در برخی روایات دیگر به این موضوع اشاره کردند که جن می تواند نشانه بخت و اقبال در کاری برای تان باشد.

در صورتی که جنگی بین شما و اجنه پیش آید یعنی شما کار شما نتیجه خوبی ندارد

دیدن جن به شرطی مهربان و آرام باشد یعنی خوشحال در زندگی شما بیشتر می شود

اما چنانچه جن زشت و حیله گر باشد برعکس اتفاق تعبیر می شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

برخی از اجنه مسلمان هستند و مشاهده آنان در خواب نشانه خوبی از رسیدن به موفقیت است

اما چنانچه جن های کافر را مشاهده کنید یعنی شما در کار تان موفق نمی شوید

حضرت دانیال گوید :

اگر به خواب دید که در میان اجنه است. دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود.

در صورتی که جن شما را به آغوش بگیرید یعنی شما به جایگاه و مقام بالایی دست پیدا می کنید

اما چنانچه جن شما را از بغل خودش دور کند یعنی در زندگی سقوط خواهید کرد

در صورتی که جن با شما با مهربانی صحبت می کرد یعنی شادمانی در زندگی شما پیش می آید

دیدن جن زیبا و زشت هر کدام تعبیر مختلفی دارد

تعبیر خواب جن

  • جن زیبا

مشاهده جن با لباس های زیبا و شیک به معنی خوشحالی برای شماست

  • جن زشت

همچنین اگر در خواب جن را با لباس های زشت مشاهده کنید یعنی غم و اندوه در زندگی شما زیاد می شود

اگر بیند جن او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.

تعبیر خواب جن زشت

جابر مغربی گوید :

جن را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود.

اگر بیند پادشاه اجنه او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد.

در صورتی جن جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد.

چنانچه بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند.

اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جائی که امید ندارد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

از دیدگاه امام صادق تعبیر دیدن جن در خواب 5 حالت مختلف دارد.

  • آشنا و دوستی مهربان

اگر احساس کنید جن آشنا است ؛ تعبیر خواب جن آشنا را بهتر است بخوانید

شما با شخصی آشنا می شوید و دوستی خوب و طولانی را با او دارید

  • بخت و شانس

به روایت امام صادق (ع) چنانچه در خواب جنی را ببنید یعنی بخت و شانس برای انجام کار همراه شما خواهد بود

  • سعادت و خوشبختی

قطعا سعادت و خوشبختی یکی از حالت هایی است که در مشاهده اجنه در خواب مواجه می شوید

  • جایگاه و مقام بلند مرتبه

بالا رفتن مقام شما در بین مردم یکی دیگر از تعبیر خواب جن از دیدگاه امام صادق است

  • خبر دروغ و کارهای باطل است.

باید بدانید بسته به برخی شرایط دیدن جن می تواند نشانه هایی از خبر های دروغ و کذب به شما باشد

تعبیر خواب ترسیدن از جن

دیدن جن و ترسیدن از آن

آنلی بیتون می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب جنی را ببیند و بترسد به طور کلی می تواند بیانگر این باشد

که اتفاقاتی قرار است برای شخص بیننده خواب رخ بدهد که امکان دارد بد باشد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که جنی او را می ترساند و او می ترسد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد مشکلاتی در زمینه شغلی برای شخص بیننده خواب اتفاق بیفتد ولی شخص بیننده خواب از قبل می داند که این مشکلات برایش پیش می آید.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که جنی را می بیند و از آن نمی ترسد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب به واسطه کار های خیری که در گذشته انجام داده است سود و برکت زیادی وارد زندگیش می شود.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که با یک جن هم خانه شده است و از آن نمی ترسد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد اختلافاتی بین شخص بیننده خواب و همسرش پیش بیاید ولی جای نگرانی نیست و به زودی این اختلافات حل می شود.

دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می کند. و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

جن دیدن در خواب

ازدواج با جن

به طور کلی اگر در خواب ببینید که با جنی ازدواج می کنید تعبیر خوبی ندارد و جز خواب های نیکو نیست.

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که بخاطر ازدواج با جنی خوشحال است می تواند بیانگر این باشد

که شخصی را که بسیار دوست دارد از دست می دهد و به دلیل از دست دادن آن شخص بسیار ناراحت و غمگین می شود.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که مجبور است با جنی ازدواج کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب بدهکار می شود و کسی را پیدا نمی کند از آن پول قرض بگیرد.

لیلا برایت می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب مرد باشد و در خواب ببیند که با جنی ازدواج می کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب دست به اعمال حرامی می زند که حتی ممکن است از دین خارج شود.

2-اگر شخص بیننده خواب زن باشد و در خواب ببیند که با جن ازدواج می کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب آرامش و آسایشش  را در زندگی از دست می دهد.

3-اگر شخص بیننده خواب متاهل باشد و در خواب ببیند که با جنی ازدواج می کند می تواند بیانگر این باشد

که زندگی زناشویش دچار مشکلاتی می شود،همچنین می تواند بیانگر ازدواج مجدد نیز باشد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

28 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها