تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب جهنم
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب جهنم به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب جهنم در خواب چهار چیز است که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن جهنم در خواب خشم و نفرت خداوند است نسبت به تو.

معنی دوم دیدن جهنم در خواب انجام گناه و کار های اشتباه است.

معنی سوم دیدن جهنم در خواب ظلم و ستم پادشاه ستمگر و بی رحم است.

معنی چهارم دیدن جهنم در خواب  نشانه آمدن رنج و مصیبت و گفتاری به زندگیتان است.

برای تعبیر خواب آنلاین ، می توانید از گفتگو آنلاین بهره مند شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که فرشته ای موی پیشانی تو را گرفته است و تو را در جهنم می اندازد معنی خواب این است که بدبخت  و گرفتار می شوی.

اگر در خواب دیدید که در جهنم رفتید و بیرون نیامدید معنی خواب این است که شما فرد گناهکار هستی و باید توبه کنی چرا که عمرت کم است و این هشداری است که از کافر و با باطنی خراب از دنیا نروی.

اگر ببیند از غذای دورخ چیزی می خورد، مانند زقوم، دلیل است که به علم باطل و مجهول مشغول بوده است

که آن علم وبال او خواهد بود، یا خون ناحق کند.

اگر ببیند شمشیر کشید و به دوزخ رفت، دلیل که او در دنیا ناسزا گویی کرده .

اگر ببیند آتش دوزخ می خورد، دلیلش این است که او مال یتیمان را خورده است

اگر ببیند که آتش نزدیک دوزخ می افروخت، دلیل که او را کاری سخت از جهت پادشاه یا حاکم پیش آید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب خود جهنم را دیدی تعبیرش آینه آشفته است.

اگر در خواب دیدی که وارد جهنم شدی ولی در آتش نسوختی تعبیرشاین است که به زودی از شر سختی و گرفتاری راحت می شوی.

اگر در خواب صدای ناله و فریاد کشیدن کسی را در جهنم شنیدی

تعبیرشاین است که ان ها کسانی هستند که شما با زبانتان ان ها را آزار داده اید.

تعبیر خواب جهنم را در تعبیرک مشاهده کنید.

جابر مغربی میگوید

اگر در خواب صدای ترسناک جهنم را بشنوی معنی خواب تو این است که گرفتار خشم و ترس از پادشاه می شوی.

اگر در خواب ببینی که در نزدیکی جهنم هستی معنی خواب این است که تو زندگی خود را با سختی و بدبختی میگذرانی…

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب دیدی که در جهنم هستی تعبیرش این است که هوس ها شما را از بین میبرندو نابودتان میکندد.

اگر در خواب دوستان خود را در جهنم دیدی تعبیرش نگرانی و پریشان خاطری است.

اگر خواب فریاد زدن در جهنم را دیدی تعبیرش استفاده دشمنان از عدم توانایی دوستان برای نابودی شما است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها