تعبیر خواب جوان شدن

تعبیر خواب جوان شدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب جوان شدن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

جوانی مرحله‌ ای از زندگی میباشد که؛ تنها با عبور از آن، قدر و جایگاهش را درک خواهیم کرد. این خواب معمولا در بین افراد مسن، رایج است.

تعبیر خواب جوان شدن، به مکر، حیله، فریب و فتنه اشاره دارد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد، دلیل که فرومایه شود.

اگر جوان مجهول را بیند، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید.

اگر بیند جوانی پیر شده است، دلیل که حرمتش زیاده شود. و زنان نیز در این معنی، چون مردان باشند.

جابر مغربی گوید :

اگر جوانی درخواب بیند که پیر گردیده بود، دلیل که علم و ادب آموزد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، چه خود بیننده خواب باشد، و چه دیگری نشان آن است که، به علتی تخفیف شان و مقام می یابد و تحقیر می شود.

چنانچه خودتان را در خواب ببینید که، جوان تر از آنچه هستید شده اید، تعبیر همین است. مضافا این که فریب می خورید و کودکانه بازیتان می دهند.

اگر در خواب ببینید که جوان شده اید، اما چهره خویش را نمی شناسید، مثل این که شخصی دیگر شده اید. نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است.

عکس این هم صادق است. یعنی اگر در خواب ببینید که پیر شده اید، و موی سر و ریش و ابرویتان سفید شده، عزت و حرمت می یابید و بزرگ می شوید.

اگر جوانی را در خواب ببینید که پیر شده، ارتقا مقام و منزلت پیدا می کنید.

ابن خلیل گوید :

اگر دیدید که مرده شور در حال شستن مرده است. یا اینکه مرده، جوان شده است. یا در حال خاک کردن مرده هستید، بسیار خوب است. این یعنی کارها به درستی پیش می رود.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx