تعبیر خواب جواهرات

تعبیر خواب جواهرات

فهرست مطالب

برای کسب اطلاع از تعبیر خواب جواهرات این مطلب را بخوانید.

در صورت نیاز می توانید بصورت آنلاین تعبیر خواب کنید.

تعبیر خواب جواهرات جزئی از خواب های نیکو بشمار میرود. جواهرات نشانه رسیدن به پول، مال یا موقعیت های خوب میباشد. چنانچه صاحب کسب و کاری برای خودتان هستید، این خواب نشانگر رونق کار شـما است.

جواهرات در خواب، نمادی از احترام و احساس مثبت نسبت به خود نیز میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن جواهر و مانند آن سود زیاد بدست آید.

لوک اویتنهاو می گوید :

جواهرات را ستایش کردن : ورشکستگی

جواهرات کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدم های خائن است.

خریدن جواهرات : بدبختی

جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد.

داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوند علم و دین است. و با همه کس نیکی و احسان کند.

اگر خداوند دین نباشد، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود .

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد، و ببیند گوهر هایی را می فروشد، علم و دین پیدا می کند.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی های فراوان است.

استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.

دیدن لباس های جواهر نشان در خواب، علامت آن است که خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می آورد.

اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است، علامت آن است که در زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید به کسی جواهر می دهید، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.

اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می گیرد، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد. اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد.

پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.

اگر خواب ببینید جواهری می خرید، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx