تعبیر خواب جو

تعبیر خواب جو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای خواندن تعبیر خواب جو و معنای آن این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

جو جزئی از  غلات است. از خانواده گندومیان میباشد. و نسبت به گندم در برابر خشکی مقاوم تر نیز است.

تعبیر خواب جو بسیار خوب و نیکو بیان شده است. دیدن جو در خواب نعمت و برکت تعبیر شده.

دیدن جو یا خوردن آن در خواب، نشانگر سلامتی، پیشرفت و رضایت از زندگی میباشد. خوردن جو پخته در خواب، دچار به غمی زود گذر است. خوردن جو خام در خواب، قدرت و نیرو تعبیر شده است.

در تعبیر خواب جو گفته شده که، کاشتن بذر جو یا برداشت محصول آن نشانی از رسیدن سود و منفعت میباشد.

خوردن نان جو در خواب، سلامتی عالی و رضایت از زندگی تعبیر شده است.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند جو تر یا خشک یا پخته همی خورد، دلیل که خیری اندک به وی رسد.

اگر کسی بیند جو داشت یا کسی بدو بخشید، دلیل که به قدر آن خیر و نیکی بدو رسد، و دلیل بر تندرستی است.

اگر بیند جو در زمین می کاشت، دلیل که وی را مال جمع گردد. و کاری کند که خدای تعالی از او خشنود شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

جو درخواب دیدن، مال بود، که آسان به دست آید.

جو فروش به خواب دیدن، مردی است که دنیا را بر دین اختیار کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات بارتعالی است.

چنان چه در خواب ببینید جو دارید، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است. زیرا میگوید که نعمت و برکت می یابید و خیر به شما میرسد.

اگر در خواب ببینید که جو کاشته اید اما سبز نشده یا تنگ روئیده با مشکلات و شکست روبه رو می شوید.

اگر در عالم خواب مشاهده کنید که جو کاشته اید اما پرندگان از آن می خورند و شما می خواهید آن ها را برانید کاری می کنید که مردم درباره شما حرف می زنند. گرد شما جمع می شوند.

درنفایس جو فراخی نعمت ذکر گردیده و تذکر داده شده که دیدن دانه های جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت است. که به بیننده خواب میرسد.

اگر در خواب ببینیدکه جو را در مزرعه کشت می کنید از شخصیتی و از مردی بزرگ به شما سود فراوان می رسد و چنان چه ببینید که جو را خرمن می کنید از جائی که امید ندارید پولی به شما میرسد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن جو در خواب، علامت روبرو شدن با حوادثی دلپذیر است. اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در سایه اوضاع مالی بهتر افراد خانواده اش راحت و بی دردسر زندگی خواهند کرد.

دیدن جوهای گندیده در خواب، علامت آن است که غم و اندوه جای امیدهای درخشانتان را خواهد گرفت.

اگر دختری در خواب جو ببیند، علامت آن است که با معاشرینی لایق و ثروتمند دیدار خواهد کرد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر ببنی از آسمان، گندم و جو ‌بارد، آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بینظیر بهره‌مند شود. و مردم در امنیت و رزق و روزی فراوانی باشند.

 دانیال نبی علیه السلام گوید :

اگر بینی در زمین خود همی جو کاری، به آن اندازه عزت و جاه و مقام یابی.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها