تعبیر خواب جگر

تعبیر خواب جگر

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب جگر همراه تعبیرک باشید.

قطعا تعبیر خواب جگر انسان با جگر حیوانات متفاوت است. بطور کلی تعبیر خواب جگر به فرزند و اموال و ثروت تعبیر شده.

خوردن جگر پخته گوسفند یا گاو، نشانگر انسانی است که از تجربه خود در کارها استفاده میکند. اگر جگر را خام میخورد، از  مال حرام پروایی ندارد.(تعبیر خواب گوسفند را بطور کامل در تعبیرک مشاهده کنید).

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که؛ خوردن جگر در خواب بیانگر سلامتی عالی است. تعبیر خواب جگر سیاه، بدست آوردن ثروت میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

جگر در خواب، مال پنهان بود.

اگر بیند جگر مردم است، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید.

اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده، یاخام، دلیل است گنج بیابد و جگر گاو و گوسفند هم، دلیل بر مال و نعمت است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن جگر در خواب بر سه وجه است.

اول : فرزند و مال

دوم : دوست ، که به جای فرزند بود.

سوم : علم

اگر بیند که از خانه او جگر بیرون می آوردند و یا آتش جگرها را سوزاند، دلیل است پادشاه گنج و مال او بستاند.

اگر این خواب عالمی بیند، دلیل که علم ها را جمله فراموش نماید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

از رسول خدا صلی الله الیه و آله و سلم روایت شده که فرموده اند ( أَوْلَادُنَا أَکْبَادُنَا ) یعنی فرزندان ما مثل جگر ما هستند. به همین علت معبران اسلامی نوشته اند که جگر در خواب فرزند است. و مشاهده آن به نحوی با فرزندان بیننده خواب ارتباط پیدا می کند.

جگر در خواب آن چیزی است که بیشتر دوست داریم و چون پول هم از آن جمله چیزهاست و در تحصیل و حفظ آن زیاد می کوشیم در خواب ما به صورت جگر متجلی میشود.

اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن جگر گوسفند یا گاو متعلق به شما است به پول میرسید یا به چیزی دسترسی می یابید که چشم به راه آن هستید و زیاد دوستش دارید.

اگر به خواب دیدید که جگر به سگ می دهید مال خود را تلف می کنید یا در راهی بیهوده مصرف می نمائید.

اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن را قطعه قطعه به گربه می دهید زنی مال شما را به همان نحو ذره ذره از بین می برد.

اگر در خواب دیدید که گربه ای جگری از خانه شما دزدید و برد خواب شما می گوید زنی به تمهید و نیرنگ مال شما را می برد. ولی اگر خودتان با میل و رغبت جگر را به گربه دادید زنی فریبتان می دهدو مال و پولتان را می برد یا خرج او می کنید.

جگر گوسفند در خواب نعمت است. و جگر گاو فراخی روزی است. به هر حال جگر در خواب دیدن بد نیست. مگر این که احساس کنید جگر انسان است. که لئامت دارد.

 ابراهیم کرمانی گوید :

بیرون آمدن جگر، پیدا شدن مال و اموال پنهان شده است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx