تعبیر خواب جیب

تعبیر خواب جیب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب جیب این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب جیب در خواب، دشمن است و اگر خواب ببینید جیب شما را زدند،
مورد حسادت فردی قرار می گیرید و با بدگویی او، احترام خود را نزد دوستانتان از دست می دهید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

جيب و پول مرادف يک ديگرند و جيب نمايانگر درآمد و دارایی و پول مستمر شما است.

چنانچه کارمند و حقوق بگير هستيد حقوقي که ماهانه مي گيريد
و اگر کاسب هستيد سودي که روزانه عايد شما مي شود.

جيب در خواب نمايشگر اين درآمد و حقوق است.

تعبیر خواب جیب بدین معناست که اگر لباسي داشتيد که جيب هاي پر داشت
بي آن که بدانيد در جيب هاي خود چه داريد خواب شما مي گويد
که موقعيت کنوني شما به همين شکل ادامه دارد و مي توانيدمطمئن باشيد که روزگارتان عادي سپري مي شود.

تعبیر خواب جیب بدینم عناست که اگر در خواب جيب هاي پر داريد و مي دانيد در آن آت و آشغال ريخته و انباشته ايد
خواب شما مي گويد تلاش عبث و بيهوده مي کنيد و وضع قابل اطميناني نخواهيد داشت
و دگر گوني نا مطلوبي در زندگي شما پديد مي آيد.

اگر در خواب ببينيد که جيب شما سوراخ است نشانه این است که زيان مالي مي بيند.

اگر جيب شما پشت و رو شده باشد  نشانه این است که به مال شما دستبرد مي زنند.

اگر لباستان چندين جيب غير معمول و زياد داشته باشد آزمند مي شويد و به مال ديگران دست درازي مي کنيد.

اگر ببينيد که چيزي از زمين بر مي داريد و در جيب مي نهيد نشانه این است که  پولي نصيب شما مي شود.
روي هم رفته ديدن جيب در خواب نيکو است مگر اين که پاره يا سوراخ باشد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx