تعبیر خواب حجامت کردن

تعبیر خواب حجامت کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب حجامت کردن همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

حجامت، خون گرفتن از انسان است. و اسم فاعل آن حجام میباشد. در زمان قدیم، این کار بسیار رایج و متداول بود. و در فصل بهار، بیشترحجامت میکردند. با تصور اینکه خون کثیف از بین برود، و بجای آن بدن خون تازه بسازد.
(تعبیر خواب فصل بهار را در تعبیرک مشاهده کنید).

در تعبیر خواب حجامت کردن آمده است که؛ کسی که عمل حجامت کردن را انجام میدهد، کسی است که بر علیه تو شهادت دروغ میدهند.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگربیند حجامی بیگانه در جایگاهی بیگانه او را حجامت کردن، دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند.

اگر بیند کسی او را حجامت کردن دوست او بود، دلیل که امانتی به وی سپارد.

اگر دشمن است از شر او ایمن شود. و از غم فرج یابد

اگر جوانی بود همین تاویل را دارد، اگر پیر است عز و بزرگی یابد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که پیری را حجامت کرد، کارش نیکو شود.

اگر بیند پادشاهی را حجامت کرد، دلیل که مقرب پادشاه شود.

اگر بیند جوانی را حجامت کرد، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد.

اگر بیند شیشه او بشکست، دلیل که زنش بمیرد یا طلاقش دهد.

جابر مغربی گوید :

حجامت کننده پیر، بخت و اقبال باشد.

حجامت کننده جوان، دشمن تو باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن حجامت به خواب ، دلیل بر هفت وجه است.

اول : امانت به صاحب دادن.

دوم : شرط خواندن.

سوم : ولایت یافتن.

چهارم : شادمان شدن.

پنجم : با پیران صحبت داشتن.

ششم : سنت پیغمبر نگاه داشتن.

هفتم : اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، دلیل که از علت رسته شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

حجامت سوء استفاده و تعدی است. چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می کنید، شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می کنید.

چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می کند، اگر حجام نا آشنا باشد، آشنایی به مال شما تجاوز می کند. یا پول شما را می خورد. و یا به شغل و مقامتان چشم می دوزد.

اگر آشنا و دوست باشد، از دشمن ناشناسی ضربه می خورید. یا متضرر می شوید. و یا به سبب او معزول می گردید.

چنانچه شاهد حجامت باشید، اختلافی اتفاق می افتد؛ منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

حجامت کردن شادی بود.

 

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx