تعبیر خواب حصیر

تعبیر خواب حصیر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

حصیر در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب حصیر همراه تعبیرک بمانید.

به محصولات بافته‌ شده از الیاف گیاهی؛ حصیر گفته میشود. حصیر را از نی شکافته میبافند. و حصیربافی از هنر های اصیل ایرانی نیز میباشد.

تعبیر خواب حصیر، صبوری و بردباری میباشد. دیدن حصیر چوبی تازه در خواب؛ نشانگر رسیدن سود و منفعت است.

در تعبیر خواب حصیر، اگر روی آن نشسته یا خوابیده بودید، به این معنی است که، به آرامش و امنیت خواهید رسید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر و منفعت بدو رسد.

اگر بیند حصیر می بافت، دلیل که عاشق و مبتلا شود، بر زنی.

اگر بیند حصیری که می بافت دون و کم بها بود، دلیل که آن زن بی اصل و درویش است.

اگر بیند حصیر پاکیزه و قیمتی بود، دلیل که زن محتشم و اصیلی بود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که حصیر می بافت و می فروخت، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن حصیر در خواب بر سه وجه است.

اول : زن

دوم : منفعت به قدر و قیمت آن حصیر.

سوم : انجام کاری که از آن وی را ملامت رسد، و بدنامی حاصل شود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن حصیر در خواب، نشانه اندوهگین شده و سردرگمی است.

اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید، نشانه آن است که، از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید.

اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید، علامت آن است که، با امور نگران کنندهای روبرو خواهید شد.

حضرت داود علیه السلام فرماید :

حصیر در خواب نشانه عدم توافق بین اعضای خانواه است. و نابسامانی و ناهماهنگی که بر اعصاب شما فشار می آورد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها