تعبیر خواب حنا

تعبیر خواب حنا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب حنا این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب حنابه طور کلی  نشانه پول و دارایی، رفاه و بارداری است.
اگر خواب ببینید که کف دستتان را حنا می زنید تعبیرش این است که به زودی شما یا یکی از اقوام و بستگانتان ازدواج خواهد کرد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب حنا زدن به سر به معنای جشن و خوشبختی و خوش یمنی و ازدواج  و تشکلی خانواده است .
تعبیر دیگر حنا زدن به سر در خواب  نشانه فراوانی نعمت و  رزق و روزی است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب حنا زدن بدین معناست که اگر بیند دست و پای خویش را حنا می‌بست،
دلیل که مال و ثروتی که  از دست رفته است  باز آید.

اگر بیند هر دو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین  و ایمان و شریعت بود.
اگر در خواب بیند  که حنایش نیکو رنگ گرفت، بدین معناست که حالتش پوشیده است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر  در خواب بیند کف دست خود حنا می‌کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور و غمخور می گردد.
اگر بیند که هر دو دست خود به حنا نگاه می‌کرد،نشانه این است که به دنبال کار های خود می رود و کسب در امد می کند.
اگر بیند دست و پای زنان را حنا کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد.
اگر این خواب را زنی بیند نشانه آن است که شاد و سر خوش می شود، زیرا که این حنا کردن ایشان رسم بود.
اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

کارل یونگ میگوید:

اگردر خواب ببینید که با حنا بر روی دست تتو می زنید نشانه آن است که شما به مرحله جدیدی در زندگی تان وارد می شوید.
اگر در خواب ببینید که  حنا پشت دستتان تتو می کنید نشان دهنده آشکارشدن رازهای مالی  و ثروت است.
تعبیر حنا کردن ریش مردان در خواب نشانه ایمان و اعتقاد فرد است. ا
اگر ریشش رنگ شد نشانه این است که انسان مومن و خدا دوستی است و اگر رنگ نشد تعبیرش برعکس است یعنی او فردی دیندار و خدا دوست نیست.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها